Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE PUTOVANJA

 SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o.

OSNOVNE  UPUTE

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora ili vouchera kojega zaključuju turistička agencija SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. (u daljnjem tekstu: turistička agencija) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja). Turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

1. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanja, primaju se u poslovnicama turističke agencije, kao i u poslovnicama agencija s kojima imamo potpisani ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji. Prilikom prijave, svaki je putnik dužan dati sve podatke i dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Svaka prijava putovanja postaje punovažna uplatom predujma. (voucher, odnosno ugovor).

Prilikom prijave za paket aranžman, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, putnik uplaćuje predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi, dok se preostalih 70% iznosa do pune cijene aranžmana obvezuje uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Ako putnik ne uplati proestali iznos najkasnije do navedenog roka, agencija će automatski (bez pismenog/usmenog ili bilo kakvog drugog kontakta ili obavijesti) otkazati putniku navedeno putovanje te zadržati uplaćeni iznos predujma. Putnik se u cijelosti odriče prava na kamatu na djelomične ili ukupne jednokratne uplate, kao i na kamatu po osnovi obročnih predujmova koje je turističkoj agenciji uplatio više od mjesec dana prije početka zakazanog putovanja

2. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA

Sadržaj putovanja uključuje sve što je turistička agencija navela u programu putovanja u rubrici cijena arnažmana uključuje. Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja, pa ih samim time putnik plaća zasebno. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu putovanja. Fakultativne ili posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, plaćaju se direktno turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije i to u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene u kunama i to prodajnom tečaju valute zemlje u koju se putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Turistička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.

Turistička agencija ostvaruje pravo na povećanje cijene programa i to najkasnije 14 dana prije zakazanog početka putovanja.

3. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajni kapaciteti koje turistička agencija nudi u svojim programima, opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, kao i druge usluge u ponudi hotela ili apartmana, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, pa su samim time standardi smještaja, kao i pružene usluge, različiti i nisu usporedivi, pogotovu sastandardima EU zemalja.

Turistička agencija ne odgovara za usmene ili pismene informacije koje putnik dobije od djelatnika agencije ili na bilo koji način, a koje nisu u skladu s opisanim uslugama koje su kao takve navedene u samom programu. Drugim rječima, vrijedi samo ono na što se je agencija napismeno obvezala.

4. PROMJENA PROGRAMA

Turistička agencija ima pravo promjeniti program, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi pod točkom 1. ovih Uvjeta ). Ugovoreni smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret turističke agencije. Ukoliko turistička agencija prije početka putovanja učini značajne promjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena i sl.), dužna je bez odgađanja o tome hitno obavijestiti putnika i ponuditi mu izmjenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti turističke agencije, izmjenjeni ugovor prihvatiti ili odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu, turistička agencija se ovezuje i to u roku od 7 radnih dana, putniku vratiti uplaćeni dio cijene. Ukoliko putnik prihvati ponuđeni izmjenjeni ugovor, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, a putnik se po toj osnovi odriče svih svojih potraživanja prema turističkoj agenciji, a s osnova prvotnog ugovora. Ukoliko turistička agencija nakon početka putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, a sve iz razloga izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, može u dogovoru s putnikom i uz njegovu suglasnost, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor, s time da se putnik u tom slučaju odriče prava na potraživanje naknade štete po osnovi potraživanja koja bi mogla nastati s osnova međusobno ugovorenih i izmjenjenih dijelova programa, odnosno izmjenjenog dijela putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

5. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE NA OTKAZ

Turistička agencija može otkazati putovanje u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći niti otkloniti, a čiji nastup bi u vrijeme objave i prodaje programa, turističkoj agenciji bio opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeno putovanje ne primaju prijave. Turistička agencija također može otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodno potreban broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja, turistička agencija je dužna navesti minimalno potreban broj putnika, da bi uopće došlo do realizacije putovanja. Turistička agencija preuzima obvezu obavijestiti putnike o otkazu putovanja i to najmanje: 5 dana prije početka paket aranžmana te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja eventualne naknade štete od strane putničke agencije.

6. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA 

Ukoliko putnik otkazuje putovanje zbog bilo kakvog razloga, mora to učiniti pisanim putem. Datum zaprimanja pismenog otkaza putovanja od strane putnika, predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

Za paket aranžmane, obračun troškova odustajanja od putovanja,  vršiti će se prema slijedećoj tabeli, osim ako na samom programu putovanja nije drugačije navedeno:

– za otkaz do 30 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn,

– za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje iznos od 30% cijene aranžmana,

– za otkaz od  21 do 15 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 40% cijene aranžmana,

– za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje  80% cijene aranžmana,

– za otkaz od 7 do samog dana polaska, turistička agencija naplaćuje  100% cijene aranžmana.

Ukoliko se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, turistička agencija će zadržati cjelokupno naplaćeni iznos putovanja.

Kada su stvarno nastali troškovi ili u slučajevima kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih u navedenoj ljestvici iz stavka 2. ove točke, turistička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene koje se odnose na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene putovanja.  Ako putnik koji otkazuje putovanje, nađe novog korisnika iste rezervacije, turistička agencija će za troškove uzrokovane zamjenom zaračunati do 5% od vrijednosti putovanja. Kod otkazivanja svih oblika putovanja, ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, a ni drugih putnih isprava (putnog osiguranja).

7. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE

Turistička agencija je dužna:

– brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga i to pažnjom dobrog stručnjaka, te se brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i običajima u turizmu,

– putniku pružiti sve navedene usluge,

– upoznati putnika sa izvorima informacija u zemlji u koju putuje, kao i sa stupnjem rizičnosti putovanja u izabranu zemlju,

– voditi knjigu žalbe u svakoj svojoj poslovnici sukladno važećim zakonskim propisima.

Turistička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršavanja usluga koje su prouzročene uslijed više sile ( točka 1. ovih Uvjeta ), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim priopisima i međunarodnim konvencijama. U svakom od navedenog slučaja, putnik podmiruje sve dodatne troškove.

8. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

– posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, turistička agencija može i to na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, s time da turistička agencija ne jamči i samo izdavanje vize,

– cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju potrebe, putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju turističku agenciju, te se prema putniku obračunavaju otkazni troškovi sukladno točki 6. ovih općih uvjeta,

– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i onih država kroz koje putnik putuje ili boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima, te u cijelosti surađivati s izvršiteljima navedenih usluga i to u dobroj namjeri,

– pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije,

– prilikom polaska na putovanje, turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu ( original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana, izletničku karti ili slično ).

U slučaju nepoštivanja bilo koje od navedenih obveza, putnik u cijelosti odgovara turističkoj agenciji za naknadu štete.

9. PRTLJAGA

Ukoliko putnik putuje zrakoplovom, ima pravo na prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo unijeti u autobus 1 komad prtljage (torbu) čija vrijednost ne prelazi kunsku protuvrijednost od 100 US$, kao i skije ili snowboard. Nije dopušteno u autobus unositi sanjke ili bob. Prijevoznik za izgubljenu ili uništenu prtljagu odgovara do navedenog iznosa, samo u slučaju da je do iste došlo za vrijeme prijevoza. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima, koje je kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa, te iste stvari ponijeti sa sobom. Turistička agencija i prijevoznik ne odgovaraju putniku za gubitak ili oštećenje takvih stvari.

Turistička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (putniku se svakako savjetuje najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno o činjenici gdje su oštećenja ili gubitak prtljage nastali.

10. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija je dužna putniku ponuditi osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga u cijelosti upoznati sa sadržajem i obimom svake od navedenih polica. Turistička agencija je dužna upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, a koji turistička agencija ima zaključen s Triglav osiguranjem d.d..

11. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ako putnik prilikom ugovaranja putovanja, nije ugovorio sobu ili apartman sa posebnim odlikama, obvezuje se prihvatiti bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisan u katalogu putovanja i cjeniku. Ukoliko je to moguće, turistička agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev putnika za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl. ), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Smještaj u sobe i apartmane je poslije 16:00 sati. Rani smještaj, tzv. rani check-in doplaćuje se sukladno cijeniku hotelijera.

Turističak agencija SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. ne prodaje i ne nudi smještaj u trokrevetne i četverokrevetne sobe i u hotelima, osim ako to u programu putovanja nije navedeno kao opcija, tj. mogućnost. U programima gdje je opcionalno navedena mogućnost smještaja u trokrevetnoj ili četverokrevetnoj sobi, treći i četvrti krevet su obavezno i uvijek pomoćni ležajevi koji nisu iste kvalitete u usporedbi s ostalim ležajevima i ne pružaju isti komfor. To su najčešće ležajevi na sklapanje i predviđeni su za smještaj djece do 12 godina, nikako odraslih osoba. Agencija ne preporućuje smještaj odraslih osoba u trokrevetnim i četverokrevetnim sobama.

12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge od strane turističke agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki prigovor putnika se podnosi zasebno, budući da turistička agencija neće rješavati postupak grupnih prigovora.

Postupak u svezi s prigovorom:

– odmah, na samom mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika turističke agencije, a ukoliko istoga nema, onda se reklamacija predaje izvršitelju usluge. Pri tome je putnik dužan surađivati sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom  turističke agencije, kao i sa samim izvršiteljem usluge i to u dobroj vjeri, a sve sa ciljem otklanjanja uzroka prigovora. Ukoliko putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje u cijelosti odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti je u obvezi o istoj se očitovati.,

– ukoliko uzrok prigovora ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik se obvezuje zajedno sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije ili izvršiteljem usluge o tome sastaviti pismenu potvrdu, te po jedan potpisani primjerak od strane svake osobe, zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe same turističke agencije,

– najkasnije u roku od 8 dana po povratku sa putovanja, putnik predaje pisani prigovor na adresu turističke agencije. Turistička agencija će uzeti u postupak samo one prigovore koji su potpuno dokumentirani, dostavljeni u ostavljenom roku i potpisani od strane ovlaštenih osoba iz prethodnog stavka ove točke, sa svim eventualno potrebnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.),

– turistička agencija će se pismeno očitovati na tako zaprimljen pismeni prigovor putnika i to u roku od 15 dana, računajući od dana primitka istog. Pri tome će turistička agencija rješavati samo one prigovore, čiji se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge,

– za vrijeme dok se turistička agencija u zadanom roku od 15 dana ne očituje prema putniku, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe u rješavanju nastale situacije, kao što su: arbitraža UHPE ili druge institucije, davanja informacija u medije i slično.

Turistička agencija i putnik su suglasni, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu turističke agencije. Mjerodavno prava prilikom rješavanja prigovora je hrvatsko pravo.

13. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Turistička agencija će kao poslovnu tajnu, čuvati sve što je saznala o putniku i bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćavati podatke o: njegovoj adresi, mjestu i vremenu putovanja, boravku, uplaćenoj cijeni, kao ni otkrivanja imena njegovih suputnika.

Turistička agencija neće davati osobne podatke putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela državne vlasti.

14. OSIGURANJE JAMČEVINE

Sukladno odredbama Zakona u pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži mogući način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora o putovanju koji putnik sklapa sa turističkom agencijom SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o., odnosno agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine aranžmane. Svaka moguća/predviđena  odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete organizacije putovanja. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta organizacije putovanja, prestaju vrijediti ” Upute i opći uvjeti putovanja ” ranijih izdanja.

 

U Zagrebu, 01. siječnja 2016.

NEW YORK (5 dana)

1. – 5. 4. 2017. / 15. – 19. 4. 2017. / 10. – 14. 6. 2017. / 24. – 28. 6. 2017. / 22. – 26. 7. 2017. / 16. – 20. 9. 2017. / 30. 9. – 4. 10. 2017. / 4. – 8. 11. 2017. / 18. – 22. 11. 2017. / 16. – 20. 12. 2017. / 30. 12. 2017. – 3. 1. 2018.

GARANTIRANI POLASCI
CIJENA ARANŽMANA SE NE POVEĆAVA U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA
DORUČCI U HOTELU UKLJUČENI SU U ARANŽMAN
VOĐENJE TURE I SVA RAZGLEDAVANJA SU NA HRVATSKOM JEZIKU
KVALITETNI PROGRAMI I ISKUSNI TURISTIČKI PRATITELJI

1. dan           subota                    Zagreb – New York
U Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) trebate biti dva sata prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci gdje presjedate na let za SAD. Dolazak u New York i obavljanje carinskih formalnosti. Susret s turističkim pratiteljem i transfer u hotel. Noćenje.

Planirani letovi: Zagreb 09:30 – Istanbul 12:30 (TK 1054), Istanbul 18:10 – New York 22:15 (TK 11)

2. dan           nedjelja                  New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom – Lower Manhattan: LITTLE ITALY – CHINATOWN – GRADSKA VIJEĆNICA – BROOKLINSKI MOST – RIJEKA EAST RIVER – WALL STREET – NYSE – FEDERAL HALL – ONE WTC – WINTER GARDEN – RIJEKA HUDSON – KIP SLOBODE – TIMES SQUARE – 42. ULICA – BROADWAY. Poslijepodne, predlažemo, KRSTARENJE BRODOM uz Manhattan (uz doplatu). Slobodan ostatak dana za osobne programe. Noćenje.

3. dan           ponedjeljak             New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom – Midtown Manhattan: CENTRAL PARK – PETA AVENIJA – HOTEL PLAZA – ROCKEFELLEROV CENTAR – 34. ULICA – ZGRADA EMPIRE STATE BUILDING (uz doplatu) – MACY’S – MADISON SQUARE GARDEN – HOTEL NEW YORKER. Slobodan ostatak dana za osobne programe. Navečer, predlažemo, mjuzikl na BROADWAYU (uz doplatu). Noćenje.

4. dan           utorak                    New York
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Preporučujemo shopping ili posjet muzejima: MUSEUM OF MODERN ART – THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART – AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY – THE GUGGENHEIM – THE INTREPID SEA, AIR & SPACE MUSEUM COMPLEX (ulaznice za muzeje uz doplatu). Transfer u zračnu luku. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci. Noćni let.

Planirani let: New York 23:55 – Istanbul, sutradan u 16:45 (TK 12)

5. dan           srijeda                    Zagreb
Dolazak u veću europsku zračnu luku u kojoj presjedate na let za Hrvatsku. Dolazak u Međunarodnu zračnu luku Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) u večernjim satima.

Planirani let: Istanbul 18:05 – Zagreb 19:15 (TK 1055)

Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 5.365 HRK
Obavezna doplata za pristojbe zračnih luka: 3.365 HRK
Obavezna doplata za troškove aranžmana: 50 USD

Cijena aranžmana uključuje
– zrakoplovnu kartu ekonomskog razreda prema programu putovanja Zagreb – New York – Zagreb
– transfere na relaciji zračna luka – hotel – zračna luka
– 3 noćenja s doručkom u hotelu turističke kategorije 2*/3* u dvokrevetnim sobama (tuš/wc, sušilo za kosu, klima, televizor, telefon, glačalo s daskom za glačanje, wifi…)
– ovlaštenog turističkog pratitelja za vrijeme boravka u SAD-u
– turistički razgled New Yorka na hrvatskom jeziku tijekom dva dana (2. i 3. dan programa putovanja)
– osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman i osiguranje ugovorne odgovornosti
– garantirani polazak
– mogućnost organiziranja pred/post programa ili produljenje boravka u New Yorku

Cijena aranžmana ne uključuje
– obaveznu doplatu za pristojbe zračnih luka 3.365 HRK
– obaveznu doplatu za troškove aranžmana 50 USD
– izdavanje američke vize 160 USD
– paket putnog osiguranja (preporučujemo)
– ulaznice i dodatne sadržaje, javni prijevoz u New Yorku, osobnu potrošnju
– doplatu za jednokrevetnu sobu 2.285 HRK
– pred/post program ili produljenje boravka u New Yorku (na upit)
– doplatu za polaske u visokoj sezoni 15. – 19. 4. 2017., 24. – 28. 6. 2017., 22. – 26. 7. 2017., 30. 12. 2017. – 3. 1. 2018. 

Informativne cijene ulaznica i dodatnih sadržaja (fakultativna/neobavezna doplata na licu mjesta)
– doplata za tri večere u restoranima 90 USD (turistički menu, tri slijeda, bez pića)
– javni prijevoz u New Yorku 2.75 USD (cijena jedne vožnje metroom ili autobusom)
– mjuzikl na Broadwayju 80-150 USD
– Empire State Building 36 USD, 33 USD (62+), 29 USD (djeca 6-12)
– Empire State Building s večerom u tri slijeda 57 USD
– turistička plovidba brodom uz Manhattan do Kipa slobode i mostova na East Riveru 29 USD, 18 USD (djeca 6-12)
– ulaznice za muzeje u New Yorku
Museum of Modern Art 25 USD, 18 USD (65+), 14 USD (studenti), djeca do 16 g. besplatno
The Metropolitan Museum of Art 25 USD, 17 USD (65+), 12 USD (studenti), djeca do 12 g. besplatno
American Museum of Natural History 22 USD, 17 USD (65+ i studenti), 12.50 USD (djeca 2-12)
The Guggenheim 25 USD, 18 USD (65+ i studenti), djeca do 12 g. besplatno
The Intrepid Sea, Air & Space Museum Complex 36 USD, 34 USD (65+), 29 USD (djeca 5-12)

Napomene
Odobravamo popust za treću (765 kn) i četvrtu (1.145 kn) osobu u dvokrevetnoj sobi. Obiteljski popust (2 odraslih i 2 djece u dvokrevetnoj sobi) 4.580 kn.

U programu putovanja naznačeni su planirani letovi. Agencija zadržava pravo promjene navedenih letova i zrakoplovnih kompanija ali jamči da će polazna i završna zračna luka biti Međunarodna zračna luka Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) te da će se letovi realizirati u danima/datumima kako je to predviđeno programom putovanja.

Agencija zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju skuplje zrakoplovne karte i pristojbi zračnih luka od kalkulacijom predviđenih 4.848 kn (1.483 kn karta + 3.365 kn pristojbe).

Kod prijave se uplaćuje minimalno 50% iznosa cijene aranžmana i doplate za pristojbe zračnih luka, ostatak iznosa najkasnije 42 dana do polaska.

Kod prijave se obavezno agenciji dostavlja kopija putovnice (stranica sa slikom). Također, agenciji je potrebno dostaviti i kopiju američke vize ako putnik već ima vizu, tj. kada mu viza bude izdana.

Obavezna doplata za troškove aranžmana izražena je u američkim dolarima (USD) jer se podmiruje u SAD-u u gotovini i za to putnik dobiva uplatnicu/potvrdu/račun.

Mogućnosti plaćanja aranžmana
AMERICAN EXPRESS do 12 rata, AMERICAN EXPRESS 24-60 rata (PBZ CARD potrošački kredit), DINERS CLUB do 12 rata, MASTERCARD Zagrebačke banke do 12 rata, MAESTRO Zagrebačke banke do 12 rata, VISA ELECTRON PBZ do 12 rata, MAESTRO PBZ do 12 rata, MBNET MAESTRO PLUS do 6 rata, gotovinom u poslovnici agencije, internet bankarstvom na žiroračun agencije

NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON

1. – 7. 4. 2017. / 10. – 16. 6. 2017. / 16. – 22. 9. 2017. / 4. – 10. 11. 2017. / 16. – 22. 12. 2017.

GARANTIRANI POLASCI
CIJENA ARANŽMANA SE NE POVEĆAVA U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA
DORUČCI U HOTELU UKLJUČENI SU U ARANŽMAN
VOĐENJE TURE I SVA RAZGLEDAVANJA SU NA HRVATSKOM JEZIKU
MALE GRUPE DO 14 PUTNIKA
KVALITETNI PROGRAMI I ISKUSNI TURISTIČKI PRATITELJI

1. dan           subota                    Zagreb – New York
U Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) trebate biti dva sata prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci gdje presjedate na let za SAD. Dolazak u New York i obavljanje carinskih formalnosti. Susret s turističkim pratiteljem i transfer u hotel. Noćenje.

Planirani letovi: Zagreb 09:30 – Istanbul 12:30 (TK 1054), Istanbul 18:10 – New York 22:15 (TK 11)

2. dan           nedjelja                  New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom – Lower Manhattan: LITTLE ITALY – CHINATOWN – GRADSKA VIJEĆNICA – BROOKLINSKI MOST – RIJEKA EAST RIVER – WALL STREET – NYSE – FEDERAL HALL – ONE WTC – WINTER GARDEN – RIJEKA HUDSON – KIP SLOBODE – TIMES SQUARE – 42. ULICA – BROADWAY. Poslijepodne, predlažemo, KRSTARENJE BRODOM uz Manhattan (uz doplatu). Slobodan ostatak dana za osobne programe. Noćenje.

3. dan           ponedjeljak             New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom – Midtown Manhattan: CENTRAL PARK – PETA AVENIJA – HOTEL PLAZA – ROCKEFELLEROV CENTAR – 34. ULICA – ZGRADA EMPIRE STATE BUILDING (uz doplatu) – MACY’S – MADISON SQUARE GARDEN – HOTEL NEW YORKER. Slobodan ostatak dana za osobne programe. Navečer, predlažemo, mjuzikl na BROADWAYU (uz doplatu). Noćenje.

4. dan           utorak                    Philadelphia
Doručak. Vožnja prema Philadelphiji, kolijevci američke državnosti i gradu u kojem je napisana i 4. srpnja 1776. proglašena američka Deklaracija o neovisnosti. Philadelphia je bila glavni grad SAD-a i sjedište Kongresa do preseljenja u Washington. Turistički razgled Philadelphije: INDEPENDENCE HALL – LIBERTY BELL – GRADSKA VIJEĆNICA – ROCKYJEVE STEPENICE I STATUA (PHILADELPHIA MUSEUM OF ART). Nastavak vožnje do Washingtona. Smještaj u hotel. Noćenje.

5. dan           srijeda                    Washington
Doručak. Turistički razgled Washingtona: IWO JIMA – PENTAGON – 9/11 PENTAGON MEMORIAL – ARLINGTONSKO GROBLJE – OBELISK – SPOMENIK THOMASU JEFFERSONU – KAPITOL – BIJELA KUĆA – SPOMENIK ABRAHAMU LINCOLNU – SPOMENIK VIJETNAMSKIM I KOREJSKIM VETERANIMA – GEORGETOWN. Povratak u hotel. Noćenje.

6. dan           četvrtak                  Washington
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Preporučujemo posjet muzejima: NACIONALNI MUZEJ ZRAKOPLOVSTVA I SVEMIRA – NACIONALNI MUZEJ AMERIČKIH INDIJANACA. Transfer u zračnu luku. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci. Noćni let.

Planirani let: Washington 23:00 – Istanbul, sutradan u 16:15 (TK 8)

7. dan           petak                     Zagreb
Dolazak u veću europsku zračnu luku u kojoj presjedate na let za Hrvatsku. Dolazak u Međunarodnu zračnu luku Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) u večernjim satima.

Planirani let: Istanbul 18:05 – Zagreb 19:15 (TK 1055)

Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 7.835 HRK
Obavezna doplata za pristojbe zračnih luka: 3.365 HRK
Obavezna doplata za troškove aranžmana: 140 USD

 Cijena aranžmana uključuje
– zrakoplovnu kartu ekonomskog razreda prema programu putovanja Zagreb – New York i Washington – Zagreb
– transfere na relaciji zračna luka – hotel – zračna luka
– 5 noćenja s doručkom u hotelima turističke kategorije 2*/3* u dvokrevetnim sobama (tuš/wc, sušilo za kosu, klima, televizor, telefon, glačalo s daskom za glačanje, wifi…)
– ovlaštenog turističkog pratitelja za vrijeme boravka u SAD-u
– turistički razgled New Yorka, Philadelphije i Washingtona na hrvatskom jeziku
– prijevoz turističkim kombijem/minibusom Mercedes Sprinter (klima, tv/video, MP3)
– troškove prijevoza (cestarine, mostarine, tunelarine, parkirališta, benzin, čišćenje/pranje vozila)
– osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman i osiguranje ugovorne odgovornosti
– garantirani polazak
– mogućnost organiziranja pred/post programa ili produljenje boravka u New Yorku ili Washingtonu

Cijena aranžmana ne uključuje
– obaveznu doplatu za pristojbe zračnih luka 3.365 HRK
– obaveznu doplatu za troškove aranžmana 140 USD
– izdavanje američke vize 160 USD
– paket putnog osiguranja (preporučujemo)
– ulaznice i dodatne sadržaje, javni prijevoz u New Yorku, osobnu potrošnju
– doplatu za jednokrevetnu sobu 3.545 HRK
– pred/post program ili produljenje boravka u New Yorku ili Washingtonu (na upit)
– doplatu za polaske u visokoj sezoni 10. – 16. 6. 2017., 16. – 22. 12. 2017.

Informativne cijene ulaznica i dodatnih sadržaja (fakultativna/neobavezna doplata na licu mjesta)
– doplata za pet večera u restoranima 150 USD (turistički menu, tri slijeda, bez pića)
– javni prijevoz u New Yorku 2.75 USD (cijena jedne vožnje metroom ili autobusom)
– mjuzikl na Broadwayju 80-150 USD
– Empire State Building 36 USD, 33 USD (62+), 29 USD (djeca 6-12)
– Empire State Building s večerom u tri slijeda 57 USD
– turistička plovidba brodom uz Manhattan do Kipa slobode i mostova na East Riveru 29 USD, 18 USD (djeca 6-12)
– ulaznice za muzeje u New Yorku
Museum of Modern Art 25 USD, 18 USD (65+), 14 USD (studenti), djeca do 16 g. besplatno
The Metropolitan Museum of Art 25 USD, 17 USD (65+), 12 USD (studenti), djeca do 12 g. besplatno
American Museum of Natural History 22 USD, 17 USD (65+ i studenti), 12.50 USD (djeca 2-12)
The Guggenheim 25 USD, 18 USD (65+ i studenti), djeca do 12 g. besplatno
The Intrepid Sea, Air & Space Museum Complex 36 USD, 34 USD (65+), 29 USD (djeca 5-12)
– muzej voštanih figura Madame Tussauds Washington 22 USD (13+), 17.50 USD (djeca 3-12)

Napomene
Odobravamo popust za treću (1.185 kn) i četvrtu (1.775 kn) osobu u dvokrevetnoj sobi. Obiteljski popust (2 odraslih i 2 djece u dvokrevetnoj sobi) 7.100 kn.

U programu putovanja naznačeni su planirani letovi. Agencija zadržava pravo promjene navedenih letova i zrakoplovnih kompanija ali jamči da će polazna i završna zračna luka biti Međunarodna zračna luka Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) te da će se letovi realizirati u danima/datumima kako je to predviđeno programom putovanja.

Agencija zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju skuplje zrakoplovne karte i pristojbi zračnih luka od kalkulacijom predviđenih 4.939 kn (1.574 kn karta + 3.365 kn pristojbe).

Kod prijave se uplaćuje minimalno 50% iznosa cijene aranžmana i doplate za pristojbe zračnih luka, ostatak iznosa najkasnije 42 dana do polaska.

Kod prijave se obavezno agenciji dostavlja kopija putovnice (stranica sa slikom). Također, agenciji je potrebno dostaviti i kopiju američke vize ako putnik već ima vizu, tj. kada mu viza bude izdana.

Obavezna doplata za troškove aranžmana izražena je u američkim dolarima (USD) jer se podmiruje u SAD-u u gotovini i za to putnik dobiva uplatnicu/potvrdu/račun.

Mogućnosti plaćanja aranžmana
AMERICAN EXPRESS do 12 rata, AMERICAN EXPRESS 24-60 rata (PBZ CARD potrošački kredit), DINERS CLUB do 12 rata, MASTERCARD Zagrebačke banke do 12 rata, MAESTRO Zagrebačke banke do 12 rata, VISA ELECTRON PBZ do 12 rata, MAESTRO PBZ do 12 rata, MBNET MAESTRO PLUS do 6 rata, gotovinom u poslovnici agencije, internet bankarstvom na žiroračun agencije

BOSTON – NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON

13. – 21. 4. 2017. / 22. – 30. 6. 2017. / 20. – 28. 7. 2017. / 28. 9. – 6. 10. 2017. / 16. – 24. 11. 2017. / 28. 12. 2017. – 5. 1. 2018.

GARANTIRANI POLASCI
CIJENA ARANŽMANA SE NE POVEĆAVA U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA
DORUČCI U HOTELU UKLJUČENI SU U ARANŽMAN
VOĐENJE TURE I SVA RAZGLEDAVANJA SU NA HRVATSKOM JEZIKU
MALE GRUPE DO 14 PUTNIKA
KVALITETNI PROGRAMI I ISKUSNI TURISTIČKI PRATITELJI

1. dan           četvrtak                  Zagreb – Boston
U Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) trebate biti dva sata prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci gdje presjedate na let za SAD. Dolazak u Boston i obavljanje carinskih formalnosti. Susret s turističkim pratiteljem i transfer u hotel. Noćenje.

Planirani letovi: Zagreb 09:30 – Istanbul 12:30 (TK 1054), Istanbul 14:35 – Boston 18:15 (TK 81)

2. dan           petak                     Boston
Doručak. Turistički razgled Bostona: MUZEJ BOSTONSKE ČAJANKE – PJEŠAČKA ZONA (ULICE LJETO I ZIMA) – GRADSKI PARK BOSTON COMMON – PARLAMENT DRŽAVE MASSACHUSETTS – STAZA SLOBODE – GRADSKA VIJEĆNICA – DVORANA FANEUIL – TRŽNICA… Slobodno poslijepodne za osobne programe. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan           subota                    Boston – New York
Doručak. Vožnja od Bostona do New Yorka. Dolazak u New York i smještaj u hotel. Slobodan ostatak dana za istraživanje centra New Yorka u osobnom aranžmanu ili za odmor. Noćenje.

4. dan           nedjelja                  New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom – Lower Manhattan: LITTLE ITALY – CHINATOWN – GRADSKA VIJEĆNICA – BROOKLINSKI MOST – RIJEKA EAST RIVER – WALL STREET – NYSE – FEDERAL HALL – ONE WTC – WINTER GARDEN – RIJEKA HUDSON – KIP SLOBODE – TIMES SQUARE – 42. ULICA – BROADWAY. Poslijepodne, predlažemo, KRSTARENJE BRODOM uz Manhattan (uz doplatu). Slobodan ostatak dana za osobne programe. Noćenje.

5. dan           ponedjeljak             New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom – Midtown Manhattan: CENTRAL PARK – PETA AVENIJA – HOTEL PLAZA – ROCKEFELLEROV CENTAR – 34. ULICA – ZGRADA EMPIRE STATE BUILDING (uz doplatu) – MACY’S – MADISON SQUARE GARDEN – HOTEL NEW YORKER. Slobodan ostatak dana za osobne programe. Navečer, predlažemo, mjuzikl na BROADWAYU (uz doplatu). Noćenje.

6. dan           utorak                    Philadelphia
Doručak. Vožnja prema Philadelphiji, kolijevci američke državnosti i gradu u kojem je napisana i 4. srpnja 1776. proglašena američka Deklaracija o neovisnosti. Philadelphia je bila glavni grad SAD-a i sjedište Kongresa do preseljenja u Washington. Turistički razgled Philadelphije: INDEPENDENCE HALL – LIBERTY BELL – GRADSKA VIJEĆNICA – ROCKYJEVE STEPENICE I STATUA (PHILADELPHIA MUSEUM OF ART). Nastavak vožnje do Washingtona. Smještaj u hotel. Noćenje.

7. dan           srijeda                    Washington
Doručak. Turistički razgled Washingtona: IWO JIMA – PENTAGON – 9/11 PENTAGON MEMORIAL – ARLINGTONSKO GROBLJE – OBELISK – SPOMENIK THOMASU JEFFERSONU – KAPITOL – BIJELA KUĆA – SPOMENIK ABRAHAMU LINCOLNU – SPOMENIK VIJETNAMSKIM I KOREJSKIM VETERANIMA – GEORGETOWN. Povratak u hotel. Noćenje.

8. dan           četvrtak                  Washington
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Preporučujemo posjet muzejima: NACIONALNI MUZEJ ZRAKOPLOVSTVA I SVEMIRA – NACIONALNI MUZEJ AMERIČKIH INDIJANACA. Transfer u zračnu luku. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci. Noćni let.

Planirani let: Washington 23:00 – Istanbul, sutradan u 16:15 (TK 8)

9. dan           petak                     Zagreb
Dolazak u veću europsku zračnu luku u kojoj presjedate na let za Hrvatsku. Dolazak u Međunarodnu zračnu luku Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) u večernjim satima.

Planirani let: Istanbul 18:05 – Zagreb 19:15 (TK 1055)

Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 13.115 HRK
Obavezna doplata za pristojbe zračnih luka: 3.365 HRK
Obavezna doplata za troškove aranžmana: 160 USD

Cijena aranžmana uključuje
– zrakoplovnu kartu ekonomskog razreda prema programu putovanja Zagreb – Boston i Washington – Zagreb
– transfere na relaciji zračna luka – hotel – zračna luka
– 7 noćenja s doručkom u hotelima turističke kategorije 2*/3* u dvokrevetnim sobama (tuš/wc, sušilo za kosu, klima, televizor, telefon, glačalo s daskom za glačanje, wifi…)
– ovlaštenog turističkog pratitelja za vrijeme boravka u SAD-u
– turistički razgled Bostona, New Yorka, Philadelphije i Washingtona na hrvatskom jeziku
– prijevoz turističkim kombijem/minibusom Mercedes Sprinter (klima, tv/video, MP3)
– troškove prijevoza (cestarine, mostarine, tunelarine, parkirališta, benzin, čišćenje/pranje vozila)
– osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman i osiguranje ugovorne odgovornosti
– garantirani polazak
– mogućnost organiziranja pred/post programa ili produljenje boravka u Bostonu, New Yorku ili Washingtonu

Cijena aranžmana ne uključuje
– obaveznu doplatu za pristojbe zračnih luka 3.365 HRK
– obaveznu doplatu za troškove aranžmana 160 USD
– izdavanje američke vize 160 USD
– paket putnog osiguranja (preporučujemo)
– ulaznice i dodatne sadržaje, javni prijevoz u New Yorku, osobnu potrošnju
– doplatu za jednokrevetnu sobu 4.700 HRK
– pred/post program ili produljenje boravka u Bostonu, New Yorku ili Washingtonu (na upit)
– doplatu za polaske u visokoj sezoni 22. – 30. 6. 2017. / 20. – 28. 7. 2017. / 28. 12. 2017. – 5. 1. 2018.

Informativne cijene ulaznica i dodatnih sadržaja (fakultativna/neobavezna doplata na licu mjesta)
– doplata za sedam večera u restoranima 210 USD (turistički menu, tri slijeda, bez pića)
– javni prijevoz u New Yorku 2.75 USD (cijena jedne vožnje metroom ili autobusom)
– mjuzikl na Broadwayju 80-150 USD
– Empire State Building 36 USD, 33 USD (62+), 29 USD (djeca 6-12)
– Empire State Building s večerom u tri slijeda 57 USD
– turistička plovidba brodom uz Manhattan do Kipa slobode i mostova na East Riveru 29 USD, 18 USD (djeca 6-12)
– ulaznice za muzeje u New Yorku
Museum of Modern Art 25 USD, 18 USD (65+), 14 USD (studenti), djeca do 16 g. besplatno
The Metropolitan Museum of Art 25 USD, 17 USD (65+), 12 USD (studenti), djeca do 12 g. besplatno
American Museum of Natural History 22 USD, 17 USD (65+ i studenti), 12.50 USD (djeca 2-12)
The Guggenheim 25 USD, 18 USD (65+ i studenti), djeca do 12 g. besplatno
The Intrepid Sea, Air & Space Museum Complex 36 USD, 34 USD (65+), 29 USD (djeca 5-12)
– muzej voštanih figura Madame Tussauds Washington 22 USD (13+), 17.50 USD (djeca 3-12)

Napomene
Odobravamo popust za treću (1.565 kn) i četvrtu (2.350 kn) osobu u dvokrevetnoj sobi. Obiteljski popust (2 odraslih i 2 djece u dvokrevetnoj sobi) 9.400 kn.

U programu putovanja naznačeni su planirani letovi. Agencija zadržava pravo promjene navedenih letova i zrakoplovnih kompanija ali jamči da će polazna i završna zračna luka biti Međunarodna zračna luka Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) te da će se letovi realizirati u danima/datumima kako je to predviđeno programom putovanja.

Agencija zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju skuplje zrakoplovne karte i pristojbi zračnih luka od kalkulacijom predviđenih 4.901 kn (1.536 kn karta + 3.365 kn pristojbe).

Kod prijave se uplaćuje minimalno 50% iznosa cijene aranžmana i doplate za pristojbe zračnih luka, ostatak iznosa najkasnije 42 dana do polaska.

Kod prijave se obavezno agenciji dostavlja kopija putovnice (stranica sa slikom). Također, agenciji je potrebno dostaviti i kopiju američke vize ako putnik već ima vizu, tj. kada mu viza bude izdana.

Obavezna doplata za troškove aranžmana izražena je u američkim dolarima (USD) jer se podmiruje u SAD-u u gotovini i za to putnik dobiva uplatnicu/potvrdu/račun.

Mogućnosti plaćanja aranžmana
AMERICAN EXPRESS do 12 rata, AMERICAN EXPRESS 24-60 rata (PBZ CARD potrošački kredit), DINERS CLUB do 12 rata, MASTERCARD Zagrebačke banke do 12 rata, MAESTRO Zagrebačke banke do 12 rata, VISA ELECTRON PBZ do 12 rata, MAESTRO PBZ do 12 rata, MBNET MAESTRO PLUS do 6 rata, gotovinom u poslovnici agencije, internet bankarstvom na žiroračun agencije

SLAPOVI NIAGARE – TORONTO…

Slapovi Nijagare – Toronto – Boston – New York – Philadelphia – Washington (11 dana)

11. – 21. 4. 2017. / 20. – 30. 6. 2017. / 18. – 28. 7. 2017. / 26. 9. – 6. 10. 2017. / 14. – 24. 11. 2017. / 26. 12. 2017. – 5. 1. 2018.

GARANTIRANI POLASCI
CIJENA ARANŽMANA SE NE POVEĆAVA U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA
DORUČCI U HOTELU UKLJUČENI SU U ARANŽMAN
VOĐENJE TURE I SVA RAZGLEDAVANJA SU NA HRVATSKOM JEZIKU
MALE GRUPE DO 14 PUTNIKA
KVALITETNI PROGRAMI I ISKUSNI TURISTIČKI PRATITELJI

1. dan           utorak                    Zagreb – Toronto – Niagara Falls
U Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) trebate biti dva sata prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci gdje presjedate na let za Kanadu. Dolazak u Toronto i obavljanje carinskih formalnosti. Susret s turističkim pratiteljem i transfer u hotel. Turistički razgled slapova Nijagare s mogućnošću brojnih dodatnih sadržaja – let helikopterom iznad slapova, plovidba brodićem do slapova, šetnja iza slapa… (sadržaji uz doplatu). Noćenje.

Planirani letovi: Zagreb 06:50 – Fankfurt 08:20 (LH 1415), Frankfurt 09:20 – Toronto 11:40 (AC 873)

2. dan           srijeda                              Toronto
Doručak. Poludnevni izlet u Toronto, najveći grad u Kanadi i glavni grad provincije Ontario. Turistički razgled Toronta: DVORANA ROGERS CENTRE – TORANJ CN (ulaznica uz doplatu) – FINANCIJSKA ČETVRT – GRADSKA VIJEĆNICA – TRG YONGE-DUNDAS – EATON CENTRE – ZAKONODAVNA SKUPŠTINA PROVINCIJE ONTARIO – SVEUČILIŠTE I KAMPUS… Povratak u Niagara Falls. Slobodno poslijepodne za osobne programe i uživanje u bojama slapova. Preporučujemo odlazak u shopping outlet – OUTLET COLLECTION AT NIAGARA. Noćenje.

3. dan           četvrtak                  Springfield – Boston
Doručak. Ulazak u SAD i cjelodnevna vožnja prema BOSTONU, glavnom i najvećem gradu savezne države Massachusetts. Zaustavljanje u SPRINGFIELDU u košarkaškoj Kući slavnih (BASKETBALL HALL OF FAME) gdje ćemo se prisjetiti i “pozdraviti” Dražena Petrovića i Krešimira Ćosića ali i mnoge druge (ulaznica uz doplatu) slavne iz svijeta košarke. Dolazak u Boston. Smještaj u hotel. Noćenje.

4. dan           petak                     Boston
Doručak. Turistički razgled Bostona: MUZEJ BOSTONSKE ČAJANKE – PJEŠAČKA ZONA (ULICE LJETO I ZIMA) – GRADSKI PARK BOSTON COMMON – PARLAMENT DRŽAVE MASSACHUSETTS – STAZA SLOBODE – GRADSKA VIJEĆNICA – DVORANA FANEUIL – TRŽNICA… Slobodno poslijepodne za osobne programe. Povratak u hotel. Noćenje.

5. dan           subota                    Boston – New York
Doručak. Vožnja od Bostona do New Yorka. Dolazak u New York i smještaj u hotel. Slobodan ostatak dana za istraživanje centra New Yorka u osobnom aranžmanu ili za odmor. Noćenje.

6. dan           nedjelja                  New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom – Lower Manhattan: LITTLE ITALY – CHINATOWN – GRADSKA VIJEĆNICA – BROOKLINSKI MOST – RIJEKA EAST RIVER – WALL STREET – NYSE – FEDERAL HALL – ONE WTC – WINTER GARDEN – RIJEKA HUDSON – KIP SLOBODE – TIMES SQUARE – 42. ULICA – BROADWAY. Poslijepodne, predlažemo, KRSTARENJE BRODOM uz Manhattan (uz doplatu). Slobodan ostatak dana za osobne programe. Noćenje.

7. dan           ponedjeljak             New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom. Midtown Manhattan: CENTRAL PARK – PETA AVENIJA – HOTEL PLAZA – ROCKEFELLEROV CENTAR – 34. ULICA – ZGRADA EMPIRE STATE BUILDING (uz doplatu) – MACY’S – MADISON SQUARE GARDEN – HOTEL NEW YORKER. Slobodan ostatak dana za osobne programe. Navečer, predlažemo, mjuzikl na BROADWAYU (uz doplatu). Noćenje.

8. dan           utorak                    Philadelphia
Doručak. Vožnja prema Philadelphiji, kolijevci američke državnosti i gradu u kojem je napisana i 4. srpnja 1776. proglašena američka Deklaracija o neovisnosti. Philadelphia je bila glavni grad SAD-a i sjedište Kongresa do preseljenja u Washington. Turistički razgled Philadelphije: INDEPENDENCE HALL – LIBERTY BELL – GRADSKA VIJEĆNICA – ROCKYJEVE STEPENICE I STATUA (PHILADELPHIA MUSEUM OF ART). Nastavak vožnje do Washingtona. Smještaj u hotel. Noćenje.

9. dan           srijeda                    Washington
Doručak. Turistički razgled Washingtona: IWO JIMA – PENTAGON – 9/11 PENTAGON MEMORIAL – ARLINGTONSKO GROBLJE – OBELISK – SPOMENIK THOMASU JEFFERSONU – KAPITOL – BIJELA KUĆA – SPOMENIK ABRAHAMU LINCOLNU – SPOMENIK VIJETNAMSKIM I KOREJSKIM VETERANIMA – GEORGETOWN. Povratak u hotel. Noćenje.

10. dan         četvrtak                  Washington
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Preporučujemo posjet muzejima: NACIONALNI MUZEJ ZRAKOPLOVSTVA I SVEMIRA – NACIONALNI MUZEJ AMERIČKIH INDIJANACA. Transfer u zračnu luku. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci. Noćni let.

Planirani let: Washington 17:50 – Bruxelles, sutradan u 07:30 (SN 516)

11. dan         petak                     Zagreb
Dolazak u veću europsku zračnu luku u kojoj presjedate na let za Hrvatsku. Dolazak u Međunarodnu zračnu luku Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) u večernjim satima.

Planirani let: Bruxelles14:05 – Zagreb 15:50 (SN 3355)

Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 14.075 HRK
Obavezna doplata za pristojbe zračnih luka: 2.575 HRK
Obavezna doplata za troškove aranžmana: 180 USD

Cijena aranžmana uključuje
– zrakoplovnu kartu ekonomskog razreda prema programu putovanja Zagreb – Toronto i Washington – Zagreb
– transfere na relaciji zračna luka – hotel – zračna luka
– 9 noćenja s doručkom u hotelima turističke kategorije 2*/3* u dvokrevetnim sobama (tuš/wc, sušilo za kosu, klima, televizor, telefon, glačalo s daskom za glačanje, wifi…)
– ovlaštenog turističkog pratitelja za vrijeme boravka u Kanadi i SAD-u
– turistički razgled slapova Nijagare, Toronta, Bostona, New Yorka, Philadelphije i Washingtona na hrvatskom jeziku
– prijevoz turističkim kombijem/minibusom Mercedes Sprinter (klima, tv/video, MP3)
– troškove prijevoza (cestarine, mostarine, tunelarine, parkirališta, benzin, čišćenje/pranje vozila)
– osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman i osiguranje ugovorne odgovornosti
– garantirani polazak
– mogućnost organiziranja pred/post programa ili produljenje boravka u Bostonu, New Yorku ili Washingtonu

Cijena aranžmana ne uključuje
– obaveznu doplatu za pristojbe zračnih luka 2.575 HRK
– obaveznu doplatu za troškove aranžmana 180 USD
– izdavanje američke vize 160 USD
– paket putnog osiguranja (preporučujemo)
– ulaznice i dodatne sadržaje, javni prijevoz u New Yorku, osobnu potrošnju
– doplatu za jednokrevetnu sobu 5.615 HRK
– pred/post program ili produljenje boravka u Bostonu, New Yorku ili Washingtonu (na upit)
– doplatu za polaske u visokoj sezoni 20. – 30. 6. 2017. / 18. – 28. 7. 2017. / 26. 12. 2017. – 5. 1. 2018.

Informativne cijene ulaznica i dodatnih sadržaja (fakultativna/neobavezna doplata na licu mjesta)
– doplata za devet večera u restoranima 270 USD (turistički menu, tri slijeda, bez pića)
– CN toranj u Torontu 39.55 CAD, 33.90 CAD (65+), 28.25 CAD (djeca 4-12)
– let helikopterom iznad slapova Nijagare 140 CAD, 87 CAD (djeca), 272 CAD (par)
– vožnja brodom Hornblower do slapova 19.95 CAD, 12.25 CAD (djeca 5-12)
– Journey Behind the Falls (Niagara Falls Wonder Pass): 25.93 CAD, 19.15 CAD (djeca 6-12)
– košarkaška Kuća slavnih (Basketball Hall of Fame): 23 USD, 17 USD (65+), 16 USD (djeca 5-15)
– Muzej Bostonske čajanke 26 USD, 23 USD (umirovljenici, studenti), 16 USD (djeca)
– javni prijevoz u New Yorku 2.75 USD (cijena jedne vožnje metroom ili autobusom)
– mjuzikl na Broadwayju 80-150 USD
– Empire State Building 36 USD, 33 USD (62+), 29 USD (djeca 6-12)
– Empire State Building s večerom u tri slijeda 57 USD
– turistička plovidba brodom uz Manhattan do Kipa slobode i mostova na East Riveru 29 USD, 18 USD (djeca 6-12)
– ulaznice za muzeje u New Yorku
Museum of Modern Art 25 USD, 18 USD (65+), 14 USD (studenti), djeca do 16 g. besplatno
The Metropolitan Museum of Art 25 USD, 17 USD (65+), 12 USD (studenti), djeca do 12 g. besplatno
American Museum of Natural History 22 USD, 17 USD (65+ i studenti), 12.50 USD (djeca 2-12)
The Guggenheim 25 USD, 18 USD (65+ i studenti), djeca do 12 g. besplatno
The Intrepid Sea, Air & Space Museum Complex 36 USD, 34 USD (65+), 29 USD (djeca 5-12)
– muzej voštanih figura Madame Tussauds Washington 22 USD (13+), 17.50 USD (djeca 3-12)

Napomene
Odobravamo popust za treću (1.305 kn) i četvrtu (2.170 kn) osobu u dvokrevetnoj sobi. Obiteljski popust (2 odraslih i 2 djece u dvokrevetnoj sobi) 8.680 kn.

U programu putovanja naznačeni su planirani letovi. Agencija zadržava pravo promjene navedenih letova i zrakoplovnih kompanija ali jamči da će polazna i završna zračna luka biti Međunarodna zračna luka Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) te da će se letovi realizirati u danima/datumima kako je to predviđeno programom putovanja.

Agencija zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju skuplje zrakoplovne karte i pristojbi zračnih luka od kalkulacijom predviđenih 4.528 kn (1.953 kn karta + 2.575 kn pristojbe).

Kod prijave se uplaćuje minimalno 50% iznosa cijene aranžmana i doplate za pristojbe zračnih luka, ostatak iznosa najkasnije 42 dana do polaska.

Kod prijave se obavezno agenciji dostavlja kopija putovnice (stranica sa slikom). Također, agenciji je potrebno dostaviti i kopiju američke vize ako putnik već ima vizu, tj. kada mu viza bude izdana.

Obavezna doplata za troškove aranžmana izražena je u američkim dolarima (USD) jer se podmiruje u SAD-u u gotovini i za to putnik dobiva uplatnicu/potvrdu/račun.

Mogućnosti plaćanja aranžmana
AMERICAN EXPRESS do 12 rata, AMERICAN EXPRESS 24-60 rata (PBZ CARD potrošački kredit), DINERS CLUB do 12 rata, MASTERCARD Zagrebačke banke do 12 rata, MAESTRO Zagrebačke banke do 12 rata, VISA ELECTRON PBZ do 12 rata, MAESTRO PBZ do 12 rata, MBNET MAESTRO PLUS do 6 rata, gotovinom u poslovnici agencije, internet bankarstvom na žiroračun agencije

ZNAMENITOSTI SAD-a I KANADE

Gettysburg – zemlja amiša – Lancaster – slapovi Nijagare – Toronto – Springfield – Boston – New York – Philadelphia – Washington

8. – 21. 4. 2017. / 17. – 30. 6. 2017. / 15. – 28. 7. 2017. / 23. 9. – 6. 10. 2017. / 11. – 24. 11. 2017. / 23. 12. 2017. – 5. 1. 2018.

GARANTIRANI POLASCI
CIJENA ARANŽMANA SE NE POVEĆAVA U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA
DORUČCI U HOTELU UKLJUČENI SU U ARANŽMAN
VOĐENJE TURE I SVA RAZGLEDAVANJA SU NA HRVATSKOM JEZIKU
MALE GRUPE DO 14 PUTNIKA
KVALITETNI PROGRAMI I ISKUSNI TURISTIČKI PRATITELJI

1. dan           subota                    Zagreb – Washington
U Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) trebate biti dva sata prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci gdje presjedate na let za SAD. Dolazak u Washington i obavljanje carinskih formalnosti. Susret s turističkim pratiteljem i transfer u hotel. Noćenje.

Planirani letovi: Zagreb 09:30 – Istanbul 12:30 (TK 1054), Istanbul 14:45 – Washington 19:10 (TK 7)

2. dan           nedjelja                  Washington – Gettysburg – Zemlja amiša
Doručak. Vožnja do GETTYSBURGA, vojnog spomen-parka jednoj od najznačajnijih bitaka u američkom Građanskom ratu 1861.-1865. Razgled muzeja i vrlo zornog prikaza bitke (ulaznica uz doplatu). Nastavak vožnje kroz ZEMLJU AMIŠA. Zaustavljanje na amiškoj farmi i upoznavanje sa načinom života amiša (ulaznica uz doplatu). Smještaj u hotel. Noćenje.

3. dan           ponedjeljak             Lancaster – Niagara Falls
Doručak. Vožnja do LANCASTERA, jednoga od devet glavnih gradova SAD-a. Lancaster je doduše samo na jedan dan bio glavni grad SAD-a i to 27. rujna 1777. kada je u njemu zasjedao Drugi kontinentalni kongres koji je pred Englezima bježao iz Philadelphije prema Yorku. Sigurno niste znali da neasfaltirana cesta (makadam) nosi naziv po škotskom inženjeru Johnu McAdamu koji je takovom cestom povezao Philadelphiju i Lancaster 1795. godine. Nastavak vožnje uz rijeku Susquehannu prema gradu Niagara Fallsu u kanadskom Ontariju. Ulazak u Kanadu i smještaj u hotel u blizini slapova. Večernji razgled slapova. Noćenje.

4. dan           utorak                    Niagara Falls
Doručak. Turistički razgled slapova Nijagare s mogućnošću brojnih dodatnih sadržaja – let helikopterom iznad slapova, plovidba brodićem do slapova, šetnja iza slapa… (sadržaji uz doplatu). Noćenje.

5. dan           srijeda                              Toronto
Doručak. Poludnevni izlet u Toronto, najveći grad u Kanadi i glavni grad provincije Ontario. Turistički razgled Toronta: DVORANA ROGERS CENTRE – TORANJ CN (ulaznica uz doplatu) – FINANCIJSKA ČETVRT – GRADSKA VIJEĆNICA – TRG YONGE-DUNDAS – EATON CENTRE – ZAKONODAVNA SKUPŠTINA PROVINCIJE ONTARIO – SVEUČILIŠTE I KAMPUS… Povratak u Niagara Falls. Slobodno poslijepodne za osobne programe i uživanje u bojama slapova. Preporučujemo odlazak u shopping outlet – OUTLET COLLECTION AT NIAGARA. Noćenje.

6. dan           četvrtak                  Springfield – Boston
Doručak. Ulazak u SAD i cjelodnevna vožnja prema BOSTONU, glavnom i najvećem gradu savezne države Massachusetts. Zaustavljanje u SPRINGFIELDU u košarkaškoj Kući slavnih (BASKETBALL HALL OF FAME) gdje ćemo se prisjetiti i “pozdraviti” Dražena Petrovića i Krešimira Ćosića ali i mnoge druge (ulaznica uz doplatu) slavne iz svijeta košarke. Dolazak u Boston. Smještaj u hotel. Noćenje.

7. dan           petak                     Boston
Doručak. Turistički razgled Bostona: MUZEJ BOSTONSKE ČAJANKE – PJEŠAČKA ZONA (ULICE LJETO I ZIMA) – GRADSKI PARK BOSTON COMMON – PARLAMENT DRŽAVE MASSACHUSETTS – STAZA SLOBODE – GRADSKA VIJEĆNICA – DVORANA FANEUIL – TRŽNICA… Slobodno poslijepodne za osobne programe. Povratak u hotel. Noćenje.

8. dan           subota                    Boston – New York
Doručak. Vožnja od Bostona do New Yorka. Dolazak u New York i smještaj u hotel. Slobodan ostatak dana za istraživanje centra New Yorka u osobnom aranžmanu ili za odmor. Noćenje.

9. dan           nedjelja                  New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom. Lower Manhattan: LITTLE ITALY – CHINATOWN – GRADSKA VIJEĆNICA – BROOKLINSKI MOST – RIJEKA EAST RIVER – WALL STREET – NYSE – FEDERAL HALL – ONE WTC – WINTER GARDEN – RIJEKA HUDSON – KIP SLOBODE – TIMES SQUARE – 42. ULICA – BROADWAY. Poslijepodne, predlažemo, KRSTARENJE BRODOM uz Manhattan (uz doplatu). Slobodan ostatak dana za osobne programe. Noćenje.

10. dan         ponedjeljak             New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom. Midtown Manhattan: CENTRAL PARK – PETA AVENIJA – HOTEL PLAZA – ROCKEFELLEROV CENTAR – 34. ULICA – ZGRADA EMPIRE STATE BUILDING (uz doplatu) – MACY’S – MADISON SQUARE GARDEN – HOTEL NEW YORKER. Slobodan ostatak dana za osobne programe. Navečer, predlažemo, mjuzikl na BROADWAYU (uz doplatu). Noćenje.

11. dan         utorak                    Philadelphia
Doručak. Vožnja prema Philadelphiji, kolijevci američke državnosti i gradu u kojem je napisana i 4. srpnja 1776. proglašena američka Deklaracija o neovisnosti. Philadelphia je bila glavni grad SAD-a i sjedište Kongresa do preseljenja u Washington. Turistički razgled Philadelphije: INDEPENDENCE HALL – LIBERTY BELL – GRADSKA VIJEĆNICA – ROCKYJEVE STEPENICE I STATUA (PHILADELPHIA MUSEUM OF ART). Nastavak vožnje do Washingtona. Smještaj u hotel. Noćenje.

12. dan         srijeda                    Washington
Doručak. Turistički razgled Washingtona: IWO JIMA – PENTAGON – 9/11 PENTAGON MEMORIAL – ARLINGTONSKO GROBLJE – OBELISK – SPOMENIK THOMASU JEFFERSONU – KAPITOL – BIJELA KUĆA – SPOMENIK ABRAHAMU LINCOLNU – SPOMENIK VIJETNAMSKIM I KOREJSKIM VETERANIMA – GEORGETOWN. Povratak u hotel. Noćenje.

13. dan         četvrtak                  Washington
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Preporučujemo posjet muzejima: NACIONALNI MUZEJ ZRAKOPLOVSTVA I SVEMIRA – NACIONALNI MUZEJ AMERIČKIH INDIJANACA. Transfer u zračnu luku. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci. Noćni let.

Planirani let: Washington 23:00 – Istanbul, sutradan u 16:15 (TK 8)

14. dan         petak                     Zagreb
Dolazak u veću europsku zračnu luku u kojoj presjedate na let za Hrvatsku. Dolazak u Međunarodnu zračnu luku Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) u večernjim satima.

Planirani let: Istanbul 18:05 – Zagreb 19:15 (TK 1055)

Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 15.560 HRK
Obavezna doplata za pristojbe zračnih luka: 3.420 HRK
Obavezna doplata za troškove aranžmana: 210 USD

Cijena aranžmana uključuje
– zrakoplovnu kartu ekonomskog razreda prema programu putovanja Zagreb – Washington – Zagreb
– transfere na relaciji zračna luka – hotel – zračna luka
– 12 noćenja s doručkom u hotelima turističke kategorije 2*/3* u dvokrevetnim sobama (tuš/wc, sušilo za kosu, klima, televizor, telefon, glačalo s daskom za glačanje, wifi…)
– ovlaštenog turističkog pratitelja za vrijeme boravka u SAD-u
– turistički razgled Lancastera, slapova Nijagare, Toronta, Bostona, New Yorka, Philadelphije i Washingtona na hrvatskom jeziku
– prijevoz turističkim kombijem/minibusom Mercedes Sprinter (klima, tv/video, MP3)
– troškove prijevoza (cestarine, mostarine, tunelarine, parkirališta, benzin, čišćenje/pranje vozila)
– osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman i osiguranje ugovorne odgovornosti
– garantirani polazak
– mogućnost organiziranja pred/post programa ili produljenje boravka u SAD-u

Cijena aranžmana ne uključuje
– obaveznu doplatu za pristojbe zračnih luka 3.420 HRK
– obaveznu doplatu za troškove aranžmana 210 USD
– izdavanje američke vize 160 USD
– paket putnog osiguranja (preporučujemo)
– ulaznice i dodatne sadržaje, javni prijevoz u New Yorku, osobnu potrošnju
– doplatu za jednokrevetnu sobu 6.350 HRK
– pred/post program ili produljenje boravka u SAD-u (na upit)
– doplatu za polaske u visokoj sezoni 17. – 30. 6. 2017. / 15. – 28. 7. 2017. / 23. 12. 2017. – 5. 1. 2018.

Informativne cijene ulaznica i dodatnih sadržaja (fakultativna/neobavezna doplata na licu mjesta)
– doplata za dvanaest večera u restoranima 360 USD (turistički menu, tri slijeda, bez pića)
– muzej u Gettysburgu 12.50 USD, 11.50 USD (65+), 8.50 USD (djeca 6-12)
– amiška farma 9.50 USD, 8.50 USD (60+), 6.50 USD (djeca 5-11)
– CN toranj u Torontu 39.55 CAD, 33.90 CAD (65+), 28.25 CAD (djeca 4-12)
– let helikopterom iznad slapova Nijagare 140 CAD, 87 CAD (djeca), 272 CAD (par)
– vožnja brodom Hornblower do slapova 19.95 CAD, 12.25 CAD (djeca 5-12)
– Journey Behind the Falls (Niagara Falls Wonder Pass): 25.93 CAD, 19.15 CAD (djeca 6-12)
– košarkaška Kuća slavnih (Basketball Hall of Fame): 23 USD, 17 USD (65+), 16 USD (djeca 5-15)
– Muzej Bostonske čajanke 26 USD, 23 USD (umirovljenici, studenti), 16 USD (djeca)
– javni prijevoz u New Yorku 2.75 USD (cijena jedne vožnje metroom ili autobusom)
– mjuzikl na Broadwayju 80-150 USD
– Empire State Building 36 USD, 33 USD (62+), 29 USD (djeca 6-12)
– Empire State Building s večerom u tri slijeda 57 USD
– turistička plovidba brodom uz Manhattan do Kipa slobode i mostova na East Riveru 29 USD, 18 USD (djeca 6-12)
– ulaznice za muzeje u New Yorku
Museum of Modern Art 25 USD, 18 USD (65+), 14 USD (studenti), djeca do 16 g. besplatno
The Metropolitan Museum of Art 25 USD, 17 USD (65+), 12 USD (studenti), djeca do 12 g. besplatno
American Museum of Natural History 22 USD, 17 USD (65+ i studenti), 12.50 USD (djeca 2-12)
The Guggenheim 25 USD, 18 USD (65+ i studenti), djeca do 12 g. besplatno
The Intrepid Sea, Air & Space Museum Complex 36 USD, 34 USD (65+), 29 USD (djeca 5-12)
– muzej voštanih figura Madame Tussauds Washington 22 USD (13+), 17.50 USD (djeca 3-12)

Napomene
Odobravamo popust za treću (2.115 kn) i četvrtu (3.175 kn) osobu u dvokrevetnoj sobi. Obiteljski popust (2 odraslih i 2 djece u dvokrevetnoj sobi) 12.700 kn.

U programu putovanja naznačeni su planirani letovi. Agencija zadržava pravo promjene navedenih letova i zrakoplovnih kompanija ali jamči da će polazna i završna zračna luka biti Međunarodna zračna luka Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) te da će se letovi realizirati u danima/datumima kako je to predviđeno programom putovanja.

Agencija zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju skuplje zrakoplovne karte i pristojbi zračnih luka od kalkulacijom predviđenih 5.030 kn (1.610 kn karta + 3.420 kn pristojbe).

Kod prijave se uplaćuje minimalno 50% iznosa cijene aranžmana i doplate za pristojbe zračnih luka, ostatak iznosa najkasnije 42 dana do polaska.

Kod prijave se obavezno agenciji dostavlja kopija putovnice (stranica sa slikom). Također, agenciji je potrebno dostaviti i kopiju američke vize ako putnik već ima vizu, tj. kada mu viza bude izdana.

Obavezna doplata za troškove aranžmana izražena je u američkim dolarima (USD) jer se podmiruje u SAD-u u gotovini i za to putnik dobiva uplatnicu/potvrdu/račun.

Mogućnosti plaćanja aranžmana
AMERICAN EXPRESS do 12 rata, AMERICAN EXPRESS 24-60 rata (PBZ CARD potrošački kredit), DINERS CLUB do 12 rata, MASTERCARD Zagrebačke banke do 12 rata, MAESTRO Zagrebačke banke do 12 rata, VISA ELECTRON PBZ do 12 rata, MAESTRO PBZ do 12 rata, MBNET MAESTRO PLUS do 6 rata, gotovinom u poslovnici agencije, internet bankarstvom na žiroračun agencije

KALIFORNIJA, ARIZONA I NEVADA

Divlji zapad još uvijek postoji (13 dana)

Los Angeles – Beverly Hills – Santa Monica – San Diego – NP Jošuino drvo – Route 66 – NP Veliki kanjon – Las Vegas – NP Dolina smrti – San Francisco

23. 4. – 5. 5. 2017. / 2. – 14. 7. 2017. / 30. 7. – 11. 8. 2017. / 8. – 20. 10. 2017. /
26. 11. – 8. 12. 2017. / 7. – 19. 1. 2018.

GARANTIRANI POLASCI
CIJENA ARANŽMANA SE NE POVEĆAVA U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA
DORUČCI U HOTELU UKLJUČENI SU U ARANŽMAN
VOĐENJE TURE I SVA RAZGLEDAVANJA SU NA HRVATSKOM JEZIKU
MALE GRUPE DO 14 PUTNIKA
KVALITETNI PROGRAMI I ISKUSNI TURISTIČKI PRATITELJI

1. dan           nedjelja                  Zagreb – Los Angeles
U Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) trebate biti dva sata prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci gdje presjedate na let za SAD. Dolazak u Los Angeles i obavljanje carinskih formalnosti. Susret s turističkim pratiteljem i transfer u hotel. Noćenje.

Planirani letovi: Zagreb 06:50 – Frankfurt 08:20 (LH 1405), Frankfurt 10:15 – Los Angeles 12:55 (LH 456)

2. dan           ponedjeljak             New York – Los Angeles – Beverly Hills – Santa Monica
Doručak. Turistički razgled „Grada anđela“ počinjemo na mjestu gdje je 4. rujna 1781. godine grupica doseljenika osnovala naselje El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula. Razgled MISIJE i DOWNTOWNA, potom slijedi vožnja do HOLLYWOODSKOG BULEVARA gdje ćemo prošetati NOGOSTUPOM SLAVNIH. BEVERLY HILLS zaseban je gradić u kojem žive poznati i bogati te u kojem su luksuzne vile hollywoodskih zvijezda dok je RODEO DRIVE ulica u kojoj kupuju, a za koju se veli da je jedna od najskupljih na svijetu. Razgled najzvučnijih gradova aglomeracije LA okončat ćemo u SANTA MONICI gdje ćemo se prošetati jednom od najvećih shopping zona LA-a – poznatom The Third Street Promenadom. Smještaj u hotel. Noćenje.

3. dan           utorak                    Los Angeles: Universal Studios Hollywood
Doručak. Preporučujemo posjet tematskom zabavnom parku UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOODU (ulaznica uz doplatu), središtu hollywoodske filmske industrije i prijestolnici zabave Los Angelesa, mjestu na kojem će nam zorno prikazati kako se snimaju filmovi i akcijske scene, prizori katastrofa i akrobacije od kojih zastaje dah. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan           srijeda                    San Diego
Doručak. Turistički razgled San Diega započet ćemo na poluotoku CORONADU s panoramskim pogledom na San Diego. Nastavljamo sa razgledom najznačajnijih dijelova drugog po veličini grada Kalifornije: SEAPORT VILLAGE – nosač zrakoplova USS MIDWAY (ulaznica uz doplatu) – OLD TOWN – PARK BALBOA – ČETVRT PLINSKIH SVJETILJKI. Smještaj u hotel. Noćenje.

5. dan           četvrtak                  San Diego: SeaWorld San Diego
Doručak. Preporučujemo posjet tematskom vodenom parku SEAWORLDU (ulaznica uz doplatu), najpoznatijem kalifornijskom edukativno-zabavnom parku s morskim životinjama. Uživat ćemo u predstavama kitova ubojica, dupina i morskih lavova, obilaziti ispod bazena s morskim psima, obići polarne medvjede i pingvine u njihovom prirodnom staništu, uživati u 4D projekcijama… Povratak u hotel. Noćenje.

6. dan           petak                     NP Jošuino drvo – Route 66
Doručak. Napuštamo sunčanu Kaliforniju i upućujemo se prema unutrašnjosti SAD-a – državama Arizoni i Nevadi. Zaustavit ćemo se u NACIONALNOM PARKU JOŠUINO DRVO koji je nazvan po starozavjetnom proroku Jošui. Park obiluje neobičnim endemskim pustinjskim drvećem što izdaleka sliči ljudima s podignutim rukama u zraku… Očekuje nas dulja vožnja dijelom i legendarnom cestom ROUTE 66 koja je još davne 1926. kao prva transkontinentalna autocesta povezala Chicago i Los Angeles zbog čega je nazvana majkom američkih cesta. Smještaj u hotel. Noćenje.

7. dan           subota                    NP Veliki kanjon – Seligman (Route 66) – Las Vegas
Doručak. NACIONALNI PARK VELIKI KANJON najznačajniji je i najposjećeniji nacionalni park SAD-a, grandiozno djelo tektonskih poremećaja i rijeke Colorado. Zaustavit ćemo se na najljepšim vidikovcima a potom ćemo i pješice spustiti se do određene razine u sam kanjon. Vožnja do Las Vegasa uz usputno zaustavljanje u SELIGMANU. Smještaj u hotel. Noćenje.

8. dan           nedjelja                  Las Vegas
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Mogućnost odlaska na Hooverovu branu i u shopping u outlet. Danas za njega kažu da je najdinamičniji, najspektakularniji, najdrskiji “boomtown” u čitavoj povijesti svijeta. Još je nevjerovatnija činjenica koja to potkrepljuje, da nije ni postojao na početku 20. stoljeća. Svoju kulminaciju Vegas doživljava upravo sada. Zadnjih deset godina bilježi veći i brži rast od bilo kojeg američkog gradskog središta. Vegas je na mjestima starih, dobio cijeli niz novih megahotela. Gradi se niz novih, još raskošnijih, još se ne nazire kraja, barem ne dok traju zalihe vode u jezeru Mead, iza Hooverove brane i dok proizvodi njena elektrana. Vlasnici kockarnica i hotela samo su se nasmijali kad je, u ljeto 2001. godine, Kalifornija, kojoj je prijetila redukcija struje, zatražila da Vegas, barem u gluho doba noći, pogasi neka svijetla, kako bi se malo štedjela električna energija. “Pa što bi, molimo vas lijepo”, rekoše oni, “Vegas bio bez svjetala?!” Osim toga, gluhog doba noći u Las Vegasu nema! Istina, nekoliko puta prigušio je svjetla, iako na kratko, nakon atentata na predsjednika Kennedyja, kad su umrli Dean Martin i Frank Sinatra, te iz poštovanja prema žrtvama terorističkih napada na New York, 11. rujna 2001.

Zabavite se šetnjom mnogobrojnim hotelima i casinima, ili okušajte sreću u nekome: Cezarova palača, Plamenac, Venecija, Pariz, Bellagio, Otok s blagom, Luxor, MGM… Ispred nekih hotela uprizorene su pomorske bitke, erupcije vulkana, ples vode u ritmu glazbe i još mnoge druge zanimljivosti. Noćenje.

9. dan           ponedjeljak             Las Vegas – NP Dolina smrti – Bakersfield/Bishop
Doručak. Danas ćemo posjetiti NACIONALNI PARK DOLINU SMRTI i njezine najpoznatije točke: ZABRISKIE POINT – BAD WATER – PJEŠČANE DINE. Bad Water je najniža točka u SAD-u i na cijeloj zapadnoj polutki, na -86 metara ispod razine mora. Smještaj u hotel u okolici Bakersfielda (od studenoga do svibnja) ili Bishopa (od lipnja do listopada). Noćenje.

10. dan         utorak                    Bakersfield/Bishop – NP Yosemite
Doručak. Nastavak vožnje u pravcu San Francisca. U polascima od lipnja do listopada posjetit ćemo nacionalni park Yosemite. Vozit ćemo se kroz najviše planinske lance Sierra Nevade, uživati u svježem zraku i planinskim jezerima na nadmorskoj visini većoj od 3.000 metara (na toj visini u Europi su ledenjaci). Nacionalni park Yosemite po mnogo čemu osvaja “zlatne medalje”: tu se nalazi najveća monolitna stijena na svijetu – El Capitan, najveći slapovi u Americi te najviše drveće na svijetu – sekvoje, drveće staro preko 2000 godina i otporno na vatru. U polascima od studenoga do svibnja produžit ćemo do SAN FRANCISCA bez posjeta nacionalnom parku Yosemite. Smještaj u hotel u okolici San Francisca. Noćenje.

11. dan         srijeda                    San Francisco
Doručak. Za San Francisco kažu da je „najeuropskiji grad SAD-a“. Turistički razgled San Francisca: most GOLDEN GATE – TWIN PEAKS – CIVIC CENTER – slikoviti trg ALAMO – PIER 39 – KRSTARENJE ZALJEVOM (uz doplatu)… Slobodno poslijepodne za osobne programe. Noćenje.

12. dan         četvrtak                  San Francisco
Doručak. Slobodno vrijeme za osobne programe do transfera u zračnu luku. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci. Noćni let.

Planirani let: San Francisco 15:05 – Frankfurt, sutradan u 11:00 (LH 455)

13. dan         petak                     Zagreb
Dolazak u veću europsku zračnu luku u kojoj presjedate na let za Hrvatsku. Dolazak u Međunarodnu zračnu luku Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) u poslijepodnevnim ili večernjim satima.

Planirani let: Frankfurt 12:20 – Zagreb 13:40 (LH 1414)

 

Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 16.145 HRK
Obavezna doplata za pristojbe zračnih luka: 3.420 HRK
Obavezna doplata za troškove aranžmana: 200 USD

Cijena aranžmana uključuje
– zrakoplovnu kartu ekonomskog razreda prema programu putovanja Zagreb – Los Angeles i San Francisco – Zagreb
– transfere na relaciji zračna luka – hotel – zračna luka
– 11 noćenja s doručkom u hotelima turističke kategorije 2*/3* u dvokrevetnim sobama (tuš/wc, sušilo za kosu, klima, televizor, telefon, glačalo s daskom za glačanje, wifi…)
– ovlaštenog turističkog pratitelja za vrijeme boravka u SAD-u
– turističko razgledavanje Los Angelesa, San Diega, Las Vegasa i San Francisca na hrvatskom jeziku
– prijevoz turističkim kombijem/minibusom Mercedes Sprinter (klima, tv/video, MP3)
– troškove prijevoza (cestarine, mostarine, tunelarine, parkirališta, benzin, čišćenje/pranje vozila)
– ulaznice za nacionalne parkove Jošuino drvo, Veliki kanjon i Dolinu smrti
– ulaznicu za nacionalni park Yosemite (za polaske od lipnja do listopada)
– osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman i osiguranje ugovorne odgovornosti
– garantirani polazak
– mogućnost organiziranja pred/post programa ili produljenje boravka u SAD-u

Cijena aranžmana ne uključuje
– obaveznu doplatu za pristojbe zračnih luka 3.420 HRK
– obaveznu doplatu za troškove aranžmana 200 USD
– izdavanje američke vize 160 USD
– paket putnog osiguranja (preporučujemo)
– ulaznice i dodatne sadržaje, javni prijevoz u New Yorku, osobnu potrošnju
– doplatu za jednokrevetnu sobu 5.010 HRK
– pred/post program ili produljenje boravka u SAD-u (na upit)
– doplatu za polaske u visokoj sezoni 2. – 14. 7. 2017. / 30. 7. – 11. 8. 2017. 3.000 HRK

Informativne cijene ulaznica i dodatnih sadržaja (fakultativna/neobavezna doplata na licu mjesta)
– doplata za jedanaest večera u restoranima 330 USD (turistički menu, tri slijeda, bez pića)
– tematski zabavni park Universal Studios Hollywood u Los Angelesu 115 USD
– nosač zrakoplova u San Diegu 20 USD, 17 USD (62+), 15 USD (studenti), 10 USD (djeca 6-12)
– tematski zabavni park SeaWorld u San Diegu 93 USD
– let helikopterom iznad Grand Canyona 199 USD, 179 USD (djeca) ili 294 USD, 274 USD (djeca)
– let helikopterom iznad Las Vegasa 124 USD – 259 USD
– predstava u Las Vegasu 80-150 USD
– turistička plovidba brodom zaljevom San Francisca do mosta Golden Gate i oko Alcatraza 30 USD, 20 USD (djeca 5-17)
– vožnja cable carom u San Franciscu 7 USD

Napomene

Odobravamo popust za treću (1.675 kn) i četvrtu (2.510 kn) osobu u dvokrevetnoj sobi. Obiteljski popust (2 odraslih i 2 djece u dvokrevetnoj sobi) 10.040 kn.

U programu putovanja naznačeni su planirani letovi. Agencija zadržava pravo promjene navedenih letova i zrakoplovnih kompanija ali jamči da će polazna i završna zračna luka biti Međunarodna zračna luka Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) te da će se letovi realizirati u danima/datumima kako je to predviđeno programom putovanja.

Agencija zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju skuplje zrakoplovne karte i pristojbi zračnih luka od kalkulacijom predviđenih 6.361 kn (2.941 kn karta + 3.420 kn pristojbe).

Kod prijave se uplaćuje minimalno 50% iznosa cijene aranžmana i doplate za pristojbe zračnih luka, ostatak iznosa najkasnije 42 dana do polaska.

Kod prijave se obavezno agenciji dostavlja kopija putovnice (stranica sa slikom). Također, agenciji je potrebno dostaviti i kopiju američke vize ako putnik već ima vizu, tj. kada mu viza bude izdana.

Obavezna doplata za troškove aranžmana izražena je u američkim dolarima (USD) jer se podmiruje u SAD-u u gotovini i za to putnik dobiva uplatnicu/potvrdu/račun.

Mogućnosti plaćanja aranžmana
AMERICAN EXPRESS do 12 rata, AMERICAN EXPRESS 24-60 rata (PBZ CARD potrošački kredit), DINERS CLUB do 12 rata, MASTERCARD Zagrebačke banke do 12 rata, MAESTRO Zagrebačke banke do 12 rata, VISA ELECTRON PBZ do 12 rata, MAESTRO PBZ do 12 rata, MBNET MAESTRO PLUS do 6 rata, gotovinom u poslovnici agencije, internet bankarstvom na žiroračun agencije

VELIKA AMERIČKA TURA

Najbolje od najboljega (17 dana)
Washington – Philadelphia – New York – Los Angeles – Beverly Hills – Santa Monica – San Diego – NP Jošuino drvo – Route 66 – NP Veliki kanjon – Las Vegas – NP Dolina smrti – San Francisco

19. 4. – 5. 5. 2017. / 28. 6. – 14. 7. 2017. / 26. 7. – 11. 8. 2017. / 4. – 20. 10. 2017. /
22. 11. – 8. 12. 2017. / 3. – 19. 1. 2018.

GARANTIRANI POLASCI
CIJENA ARANŽMANA SE NE POVEĆAVA U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA
DORUČCI U HOTELU UKLJUČENI SU U ARANŽMAN
VOĐENJE TURE I SVA RAZGLEDAVANJA SU NA HRVATSKOM JEZIKU
MALE GRUPE DO 14 PUTNIKA
KVALITETNI PROGRAMI I ISKUSNI TURISTIČKI PRATITELJI

1. dan           srijeda                    Zagreb – Washington
U Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) trebate biti dva sata prije planiranog vremena polijetanja zrakoplova. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci gdje presjedate na let za SAD. Dolazak u Washington i obavljanje carinskih formalnosti. Susret s turističkim pratiteljem i transfer u hotel. Noćenje.

Planirani letovi: Zagreb 09:00 – Pariz 11:05 (AF 5075), Pariz 13:25 – Washington 15:45 (DL 8496)

2. dan           četvrtak                  Washington
Doručak. Turistički razgled Washingtona: IWO JIMA – PENTAGON – 9/11 PENTAGON MEMORIAL – ARLINGTONSKO GROBLJE – OBELISK – SPOMENIK THOMASU JEFFERSONU – KAPITOL – BIJELA KUĆA – SPOMENIK ABRAHAMU LINCOLNU – SPOMENIK VIJETNAMSKIM I KOREJSKIM VETERANIMA – NACIONALNI MUZEJ ZRAKOPLOVSTVA I SVEMIRA – NACIONALNI MUZEJ AMERIČKIH INDIJANACA – GEORGETOWN. Povratak u hotel. Noćenje.

3. dan           petak                     Philadelphia – New York
Doručak. Vožnja prema Philadelphiji, kolijevci američke državnosti i gradu u kojem je napisana i 4. srpnja 1776. proglašena američka Deklaracija o neovisnosti. Philadelphia je bila glavni grad SAD-a i sjedište Kongresa do preseljenja u Washington. Turistički razgled Philadelphije: INDEPENDENCE HALL – LIBERTY BELL – GRADSKA VIJEĆNICA – ROCKYJEVE STEPENICE I STATUA (PHILADELPHIA MUSEUM OF ART). Nastavak vožnje do New Yorka. Turistički razgled New Yorka: LITTLE ITALY – CHINATOWN – GRADSKA VIJEĆNICA – BROOKLINSKI MOST – RIJEKA EAST RIVER – WALL STREET – NYSE – FEDERAL HALL – ONE WTC (FREEDOM TOWER) – WINTER GARDEN – RIJEKA HUDSON – KIP SLOBODE. Smještaj u hotel. Noćenje.

4. dan           subota                    New York
Doručak. Turistički razgled New Yorka pješice i javnim prijevozom. 42. ULICA – TIMES SQUARE –  BROADWAY – CENTRAL PARK – PETA AVENIJA – HOTEL PLAZA – ROCKEFELLEROV CENTAR – 34. ULICA – ZGRADA EMPIRE STATE BUILDING (uz doplatu) – MACY’S – MADISON SQUARE GARDEN – HOTEL NEW YORKER. Poslijepodne KRSTARENJE BRODOM uz Manhattan (uz doplatu). Povratak u hotel. Noćenje.

5. dan           nedjelja                  New York
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Preporučujemo posjet njujorškim muzejima: MUSEUM OF MODERN ART – THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART – AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY – THE GUGGENHEIM ili THE INTREPID SEA, AIR & SPACE MUSEUM COMPLEX (ulaznice uz doplatu na licu mjesta). Navečer, predlažemo, mjuzikl na BROADWAYU (uz doplatu). Noćenje.

6. dan           ponedjeljak             New York – Los Angeles – Beverly Hills – Santa Monica
Transfer u njujoršku zračnu luku. Odlet zrakoplova iz New Yorka za Los Angeles. Turistički razgled „Grada anđela“ počinjemo na mjestu gdje je 4. rujna 1781. godine grupica doseljenika osnovala naselje El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciúncula. Razgled MISIJE i DOWNTOWNA, potom slijedi vožnja do HOLLYWOODSKOG BULEVARA gdje ćemo prošetati NOGOSTUPOM SLAVNIH. BEVERLY HILLS zaseban je gradić u kojem žive poznati i bogati te u kojem su luksuzne vile hollywoodskih zvijezda dok je RODEO DRIVE ulica u kojoj kupuju, a za koju se veli da je jedna od najskupljih na svijetu. Razgled najzvučnijih gradova aglomeracije LA okončat ćemo u SANTA MONICI gdje ćemo se prošetati jednom od najvećih shopping zona LA-a – poznatom The Third Street Promenadom. Smještaj u hotel. Noćenje.

Planirani let: New York 09:30 – Los Angeles 13:10 (DL 480)

7. dan           utorak                    Los Angeles: Universal Studios Hollywood
Doručak. Preporučujemo posjet tematskom zabavnom parku UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOODU (ulaznica uz doplatu), središtu hollywoodske filmske industrije i prijestolnici zabave Los Angelesa, mjestu na kojem će nam zorno prikazati kako se snimaju filmovi i akcijske scene, prizori katastrofa i akrobacije od kojih zastaje dah. Povratak u hotel. Noćenje.

8. dan           srijeda                    San Diego
Doručak. Turistički razgled San Diega započet ćemo na poluotoku CORONADU s panoramskim pogledom na San Diego. Nastavljamo sa razgledom najznačajnijih dijelova drugog po veličini grada Kalifornije: SEAPORT VILLAGE – nosač zrakoplova USS MIDWAY (ulaznica uz doplatu) – OLD TOWN – PARK BALBOA – ČETVRT PLINSKIH SVJETILJKI. Smještaj u hotel. Noćenje.

9. dan           četvrtak                  San Diego: SeaWorld San Diego
Doručak. Preporučujemo posjet tematskom vodenom parku SEAWORLDU (ulaznica uz doplatu), najpoznatijem kalifornijskom edukativno-zabavnom parku s morskim životinjama. Uživat ćemo u predstavama kitova ubojica, dupina i morskih lavova, obilaziti ispod bazena s morskim psima, obići polarne medvjede i pingvine u njihovom prirodnom staništu, uživati u 4D projekcijama… Povratak u hotel. Noćenje.

10. dan         petak                     NP Jošuino drvo – Route 66
Doručak. Napuštamo sunčanu Kaliforniju i upućujemo se prema unutrašnjosti SAD-a – državama Arizoni i Nevadi. Zaustavit ćemo se u NACIONALNOM PARKU JOŠUINO DRVO koji je nazvan po starozavjetnom proroku Jošui. Park obiluje neobičnim endemskim pustinjskim drvećem što izdaleka sliči ljudima s podignutim rukama u zraku… Očekuje nas dulja vožnja dijelom i legendarnom cestom ROUTE 66 koja je još davne 1926. kao prva transkontinentalna autocesta povezala Chicago i Los Angeles zbog čega je nazvana majkom američkih cesta. Smještaj u hotel. Noćenje.

11. dan         subota                    NP Veliki kanjon – Seligman (Route 66) – Las Vegas
Doručak. NACIONALNI PARK VELIKI KANJON najznačajniji je i najposjećeniji nacionalni park SAD-a, grandiozno djelo tektonskih poremećaja i rijeke Colorado. Zaustavit ćemo se na najljepšim vidikovcima a potom ćemo i pješice spustiti se do određene razine u sam kanjon. Vožnja do Las Vegasa uz usputno zaustavljanje u SELIGMANU. Smještaj u hotel. Noćenje.

12. dan         nedjelja                  Las Vegas
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Mogućnost odlaska na Hooverovu branu i u shopping u outlet. Danas za njega kažu da je najdinamičniji, najspektakularniji, najdrskiji “boomtown” u čitavoj povijesti svijeta. Još je nevjerovatnija činjenica koja to potkrepljuje, da nije ni postojao na početku 20. stoljeća. Svoju kulminaciju Vegas doživljava upravo sada. Zadnjih deset godina bilježi veći i brži rast od bilo kojeg američkog gradskog središta. Vegas je na mjestima starih, dobio cijeli niz novih megahotela. Gradi se niz novih, još raskošnijih, još se ne nazire kraja, barem ne dok traju zalihe vode u jezeru Mead, iza Hooverove brane i dok proizvodi njena elektrana. Vlasnici kockarnica i hotela samo su se nasmijali kad je, u ljeto 2001. godine, Kalifornija, kojoj je prijetila redukcija struje, zatražila da Vegas, barem u gluho doba noći, pogasi neka svijetla, kako bi se malo štedjela električna energija. “Pa što bi, molimo vas lijepo”, rekoše oni, “Vegas bio bez svjetala?!” Osim toga, gluhog doba noći u Las Vegasu nema! Istina, nekoliko puta prigušio je svjetla, iako na kratko, nakon atentata na predsjednika Kennedyja, kad su umrli Dean Martin i Frank Sinatra, te iz poštovanja prema žrtvama terorističkih napada na New York, 11. rujna 2001.

Zabavite se šetnjom mnogobrojnim hotelima i casinima, ili okušajte sreću u nekome: Cezarova palača, Plamenac, Venecija, Pariz, Bellagio, Otok s blagom, Luxor, MGM… Ispred nekih hotela uprizorene su pomorske bitke, erupcije vulkana, ples vode u ritmu glazbe i još mnoge druge zanimljivosti. Noćenje.

13. dan         ponedjeljak             Las Vegas – NP Dolina smrti – Bakersfield/Bishop
Doručak. Danas ćemo posjetiti NACIONALNI PARK DOLINU SMRTI i njezine najpoznatije točke: ZABRISKIE POINT – BAD WATER – PJEŠČANE DINE. Bad Water je najniža točka u SAD-u i na cijeloj zapadnoj polutki, na -86 metara ispod razine mora. Smještaj u hotel u okolici Bakersfielda (od studenoga do svibnja) ili Bishopa (od lipnja do listopada). Noćenje.

14. dan         utorak                    Bakersfield/Bishop – NP Yosemite
Doručak. Nastavak vožnje u pravcu San Francisca. U polascima od lipnja do listopada posjetit ćemo nacionalni park Yosemite. Vozit ćemo se kroz najviše planinske lance Sierra Nevade, uživati u svježem zraku i planinskim jezerima na nadmorskoj visini većoj od 3.000 metara (na toj visini u Europi su ledenjaci). Nacionalni park Yosemite po mnogo čemu osvaja “zlatne medalje”: tu se nalazi najveća monolitna stijena na svijetu – El Capitan, najveći slapovi u Americi te najviše drveće na svijetu – sekvoje, drveće staro preko 2000 godina i otporno na vatru. U polascima od studenoga do svibnja produžit ćemo do SAN FRANCISCA bez posjeta nacionalnom parku Yosemite. Smještaj u hotel u okolici San Francisca. Noćenje.

15. dan         srijeda                    San Francisco
Doručak. Za San Francisco kažu da je „najeuropskiji grad SAD-a“. Turistički razgled San Francisca: most GOLDEN GATE – TWIN PEAKS – CIVIC CENTER – slikoviti trg ALAMO – PIER 39 – KRSTARENJE ZALJEVOM (uz doplatu)… Slobodno poslijepodne za osobne programe. Noćenje.

16. dan         četvrtak                  San Francisco
Doručak. Slobodno vrijeme za osobne programe do transfera u zračnu luku. Registracija putnika i prtljage. Odlazak/let prema većoj europskoj zračnoj luci. Noćni let.

Planirani let: San Francisco 15:10 – Pariz, sutradan u 10:50 (AF 83)

17. dan         petak                     Zagreb
Dolazak u veću europsku zračnu luku u kojoj presjedate na let za Hrvatsku. Dolazak u Međunarodnu zračnu luku Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) u poslijepodnevnim ili večernjim satima.

Planirani let: Pariz 12:20 – Zagreb 19:15 (TK 1055)

Cijena aranžmana po osobi u dvokrevetnoj sobi: 22.200 HRK
Obavezna doplata za pristojbe zračnih luka: 3.420 HRK
Obavezna doplata za troškove aranžmana: 240 USD

Cijena aranžmana uključuje
– zrakoplovnu kartu ekonomskog razreda prema programu putovanja Zagreb – Washington, New York – Los Angeles, San Francisco – Zagreb
– transfere na relaciji zračna luka – hotel – zračna luka
– 15 noćenja i 13 doručaka u hotelima turističke kategorije 2*/3* u dvokrevetnim sobama (tuš/wc, sušilo za kosu, klima, televizor, telefon, glačalo s daskom za glačanje, wifi…)
– ovlaštenog turističkog pratitelja za vrijeme boravka u SAD-u
– turističko razgledavanje Washingtona, Philadelphije, New Yorka, Los Angelesa, San Diega, Las Vegasa i San Francisca na hrvatskom jeziku
– prijevoz turističkim kombijem/minibusom Mercedes Sprinter (klima, tv/video, MP3)
– troškove prijevoza (cestarine, mostarine, tunelarine, parkirališta, benzin, čišćenje/pranje vozila)
– ulaznice za nacionalne parkove Jošuino drvo, Veliki kanjon i Dolinu smrti
– ulaznicu za nacionalni park Yosemite (za polaske od lipnja do listopada)
– osiguranje jamčevine za turistički paket aranžman i osiguranje ugovorne odgovornosti
– garantirani polazak
– mogućnost organiziranja pred/post programa ili produljenje boravka u SAD-u

Cijena aranžmana ne uključuje
– obaveznu doplatu za pristojbe zračnih luka 3.420 HRK
– obaveznu doplatu za troškove aranžmana 240 USD
– izdavanje američke vize 160 USD
– paket putnog osiguranja (preporučujemo)
– ulaznice i dodatne sadržaje, javni prijevoz u New Yorku, osobnu potrošnju
– doplatu za jednokrevetnu sobu 8.055 HRK
– pred/post program ili produljenje boravka u SAD-u (na upit)
– doplatu za polaske u visokoj sezoni 28. 6. – 14. 7. 2017. / 26. 7. – 11. 8. 2017. 3.400 HRK

Informativne cijene ulaznica i dodatnih sadržaja (fakultativna/neobavezna doplata na licu mjesta)
– doplata za petnaest večera u restoranima 450 USD (turistički menu, tri slijeda, bez pića)
– muzej voštanih figura Madame Tussauds Washington 22 USD, 17.50 USD (djeca 3-12)
– javni prijevoz u New Yorku 2.75 USD (cijena jedne vožnje metroom ili autobusom)
– mjuzikl na Broadwayju 80-150 USD
– Empire State Building 36 USD, 33 USD (62+), 29 USD (djeca 6-12)
– Empire State Building s večerom u tri slijeda 57 USD
– turistička plovidba brodom uz Manhattan do Kipa slobode i mostova na East Riveru 29 USD, 18 USD (djeca 6-12)
– ulaznice za muzeje u New Yorku
Museum of Modern Art 25 USD, 18 USD (65+), 14 USD (studenti), djeca do 16 g. besplatno
The Metropolitan Museum of Art 25 USD, 17 USD (65+), 12 USD (studenti), djeca do 12 g. besplatno
American Museum of Natural History 22 USD, 17 USD (65+ i studenti), 12.50 USD (djeca 2-12)
The Guggenheim 25 USD, 18 USD (65+ i studenti), djeca do 12 g. besplatno
The Intrepid Sea, Air & Space Museum Complex 36 USD, 34 USD (65+), 29 USD (djeca 5-12)
– tematski zabavni park Universal Studios Hollywood u Los Angelesu 115 USD
– nosač zrakoplova u San Diegu 20 USD, 17 USD (62+), 15 USD (studenti), 10 USD (djeca 6-12)
– tematski zabavni park SeaWorld u San Diegu 93 USD
– let helikopterom iznad Grand Canyona 199 USD, 179 USD (djeca) ili 294 USD, 274 USD (djeca)
– let helikopterom iznad Las Vegasa 124 USD – 259 USD
– predstava u Las Vegasu 80-150 USD
– turistička plovidba brodom zaljevom San Francisca do mosta Golden Gate i oko Alcatraza 30 USD, 20 USD (djeca 5-17)
– vožnja cable carom u San Franciscu 7 USD

Napomene
Odobravamo popust za treću (2.685 kn) i četvrtu (4.025 kn) osobu u dvokrevetnoj sobi. Obiteljski popust (2 odraslih i 2 djece u dvokrevetnoj sobi) 16.100 kn.

U programu putovanja naznačeni su planirani letovi. Agencija zadržava pravo promjene navedenih letova i zrakoplovnih kompanija ali jamči da će polazna i završna zračna luka biti Međunarodna zračna luka Zagreb (Zračna luka Franjo Tuđman Zagreb) te da će se letovi realizirati u danima/datumima kako je to predviđeno programom putovanja.

Agencija zadržava pravo promjene cijene aranžmana u slučaju skuplje zrakoplovne karte i pristojbi zračnih luka od kalkulacijom predviđenih 8.773 kn (5.353 kn karta + 3.420 kn pristojbe).

Kod prijave se uplaćuje minimalno 50% iznosa cijene aranžmana i doplate za pristojbe zračnih luka, ostatak iznosa najkasnije 42 dana do polaska.

Kod prijave se obavezno agenciji dostavlja kopija putovnice (stranica sa slikom). Također, agenciji je potrebno dostaviti i kopiju američke vize ako putnik već ima vizu, tj. kada mu viza bude izdana.

Obavezna doplata za troškove aranžmana izražena je u američkim dolarima (USD) jer se podmiruje u SAD-u u gotovini i za to putnik dobiva uplatnicu/potvrdu/račun.

Mogućnosti plaćanja aranžmana
AMERICAN EXPRESS do 12 rata, AMERICAN EXPRESS 24-60 rata (PBZ CARD potrošački kredit), DINERS CLUB do 12 rata, MASTERCARD Zagrebačke banke do 12 rata, MAESTRO Zagrebačke banke do 12 rata, VISA ELECTRON PBZ do 12 rata, MAESTRO PBZ do 12 rata, MBNET MAESTRO PLUS do 6 rata, gotovinom u poslovnici agencije, internet bankarstvom na žiroračun agencije

Page 1 of 2
12