3. siječnja 2016.          nedjelja         ZAGREB – PRAG
Polazak u 8:00 sati s Autobusnog kolodvora Zagreb, peroni 502-506. Vožnja kroz Sloveniju, Austriju i Češku. Dolazak u Prag u večernjim satima. Smještaj u hotel 4* (Hotel DUO). Slobodno za osobne programe. Noćenje.

4. siječnja 2016.          ponedjeljak                     PRAG
Doručak. Razgled Praga u pratnji mjesnog vodiča. HRADČANY: Samostan Strahov – Loreta – Kraljevska plača – Katedrala Sv. Vita… MALA STRANA: Malostranske namesti – Crkva Sv. Nikole – Karlov most… STARE MESTO: Karlova ulica – Starogradska vijećnica – Staromestske namesti… Slobodno poslijepodne za osobne programe. Preporučujemo, uz doplatu, vožnju brodom po Vltavi s buffet večerom. Noćenje.

5. siječnja 2016.           utorak                             PRAG
Doručak. Slobodan dan za osobne programe. Predlažemo samostalni razgled grada: Hlavi nadraži, Opera, Narodni muzeum, Vaclavske namesti, Mustek, Na prikope, Narodna ulica, Trg Republiky, Starogradski trg… Slobodno poslijepodne za osobne programe. Noćenje.

6. siječnja 2016.          srijeda           PRAG – ZAGREB
Doručak. Odjava iz hotela i povratak u pravcu Hrvatske. Očekivani dolazak u Zagreb do ponoći.

 

UVJETI I NAČIN PLAĆANJA
Kod prijave uplaćuje se cjelokupni iznos cijene putovanja. Mogućnost otplate u 3 obroka putem kartica. Ne vršimo predbilježbe.

Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI ORGANIZACIJE PUTOVANJA

 SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o.

OSNOVNE  UPUTE

Opći uvjeti putovanja sastavni su dio svakog Ugovora ili vouchera kojega zaključuju turistička agencija SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. (u daljnjem tekstu: turistička agencija) i putnik (u daljnjem tekstu: ugovaratelj putovanja). Turistička agencija će realizirati program putovanja u cijelosti, osim u slučaju izvanrednih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencija nadležnih tijela državnih službi i sl.).

1. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanja, primaju se u poslovnicama turističke agencije, kao i u poslovnicama agencija s kojima imamo potpisani ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji. Prilikom prijave, svaki je putnik dužan dati sve podatke i dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Svaka prijava putovanja postaje punovažna uplatom predujma. (voucher, odnosno ugovor).

Prilikom prijave za paket aranžman, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno, putnik uplaćuje predujam u iznosu od 30% od ukupne cijene aranžmana po osobi, dok se preostalih 70% iznosa do pune cijene aranžmana obvezuje uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja. Ako putnik ne uplati proestali iznos najkasnije do navedenog roka, agencija će automatski (bez pismenog/usmenog ili bilo kakvog drugog kontakta ili obavijesti) otkazati putniku navedeno putovanje te zadržati uplaćeni iznos predujma. Putnik se u cijelosti odriče prava na kamatu na djelomične ili ukupne jednokratne uplate, kao i na kamatu po osnovi obročnih predujmova koje je turističkoj agenciji uplatio više od mjesec dana prije početka zakazanog putovanja

2. SADRŽAJ I CIJENA PUTOVANJA

Sadržaj putovanja uključuje sve što je turistička agencija navela u programu putovanja u rubrici cijena arnažmana uključuje. Posebne usluge su sve one usluge koje nisu uključene u cijenu putovanja, pa ih samim time putnik plaća zasebno. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i naplaćuju se kao dodatak na utvrđenu cijenu putovanja. Fakultativne ili posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, plaćaju se direktno turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije i to u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene u kunama i to prodajnom tečaju valute zemlje u koju se putuje, a po tečaju poslovne banke organizatora putovanja. Turistička agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.

Turistička agencija ostvaruje pravo na povećanje cijene programa i to najkasnije 14 dana prije zakazanog početka putovanja.

3. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Smještajni kapaciteti koje turistička agencija nudi u svojim programima, opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor, kao i druge usluge u ponudi hotela ili apartmana, pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, pa su samim time standardi smještaja, kao i pružene usluge, različiti i nisu usporedivi, pogotovu sastandardima EU zemalja.

Turistička agencija ne odgovara za usmene ili pismene informacije koje putnik dobije od djelatnika agencije ili na bilo koji način, a koje nisu u skladu s opisanim uslugama koje su kao takve navedene u samom programu. Drugim rječima, vrijedi samo ono na što se je agencija napismeno obvezala.

4. PROMJENA PROGRAMA

Turistička agencija ima pravo promjeniti program, ako nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi pod točkom 1. ovih Uvjeta ). Ugovoreni smještaj je moguće zamijeniti i to samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret turističke agencije. Ukoliko turistička agencija prije početka putovanja učini značajne promjene u bitnim sastojcima putovanja (program, smještaj, cijena i sl.), dužna je bez odgađanja o tome hitno obavijestiti putnika i ponuditi mu izmjenjeni ugovor. Putnik može u roku od 3 radna dana, računajući od dana primitka pisane obavijesti turističke agencije, izmjenjeni ugovor prihvatiti ili odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja putnika na ponudu, turistička agencija se ovezuje i to u roku od 7 radnih dana, putniku vratiti uplaćeni dio cijene. Ukoliko putnik prihvati ponuđeni izmjenjeni ugovor, zamjensko putovanje se smatra novim ugovorom o putovanju, a putnik se po toj osnovi odriče svih svojih potraživanja prema turističkoj agenciji, a s osnova prvotnog ugovora. Ukoliko turistička agencija nakon početka putovanja nije pružila veći/manji dio ugovorenih usluga, a sve iz razloga izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, može u dogovoru s putnikom i uz njegovu suglasnost, izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, na svoj teret u odnosu na sklopljeni ugovor, s time da se putnik u tom slučaju odriče prava na potraživanje naknade štete po osnovi potraživanja koja bi mogla nastati s osnova međusobno ugovorenih i izmjenjenih dijelova programa, odnosno izmjenjenog dijela putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.

5. PRAVO TURISTIČKE AGENCIJE NA OTKAZ

Turistička agencija može otkazati putovanje u potpunosti ili djelomično, ukoliko prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se kao takve ne mogu izbjeći niti otkloniti, a čiji nastup bi u vrijeme objave i prodaje programa, turističkoj agenciji bio opravdan razlog da se program ne objavi, odnosno da se za navedeno putovanje ne primaju prijave. Turistička agencija također može otkazati putovanje ako se ne prijavi neophodno potreban broj putnika koji je za to putovanje predviđen. Uz program svakog putovanja, turistička agencija je dužna navesti minimalno potreban broj putnika, da bi uopće došlo do realizacije putovanja. Turistička agencija preuzima obvezu obavijestiti putnike o otkazu putovanja i to najmanje: 5 dana prije početka paket aranžmana te im po osnovi otkaza putovanja, vratiti cjelokupno uplaćeni iznos putovanja, a isti se odriču prava potraživanja eventualne naknade štete od strane putničke agencije.

6. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA 

Ukoliko putnik otkazuje putovanje zbog bilo kakvog razloga, mora to učiniti pisanim putem. Datum zaprimanja pismenog otkaza putovanja od strane putnika, predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova.

Za paket aranžmane, obračun troškova odustajanja od putovanja,  vršiti će se prema slijedećoj tabeli, osim ako na samom programu putovanja nije drugačije navedeno:

– za otkaz do 30 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100,00 kn,

– za otkaz od 29 do 22 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje iznos od 30% cijene aranžmana,

– za otkaz od  21 do 15 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje 40% cijene aranžmana,

– za otkaz od 14 do 8 dana prije polaska, turistička agencija naplaćuje  80% cijene aranžmana,

– za otkaz od 7 do samog dana polaska, turistička agencija naplaćuje  100% cijene aranžmana.

Ukoliko se putnik ne pojavi ili otkaže putovanje nakon njegova početka, turistička agencija će zadržati cjelokupno naplaćeni iznos putovanja.

Kada su stvarno nastali troškovi ili u slučajevima kada je udio u fiksnim troškovima veći od onih u navedenoj ljestvici iz stavka 2. ove točke, turistička agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene koje se odnose na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge bitne promjene putovanja.  Ako putnik koji otkazuje putovanje, nađe novog korisnika iste rezervacije, turistička agencija će za troškove uzrokovane zamjenom zaračunati do 5% od vrijednosti putovanja. Kod otkazivanja svih oblika putovanja, ne isplaćuje se trošak nabave vize/a, a ni drugih putnih isprava (putnog osiguranja).

7. OBVEZE TURISTIČKE AGENCIJE

Turistička agencija je dužna:

– brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga i to pažnjom dobrog stručnjaka, te se brinuti o pravima i interesima putnika suglasno pravilima struke i običajima u turizmu,

– putniku pružiti sve navedene usluge,

– upoznati putnika sa izvorima informacija u zemlji u koju putuje, kao i sa stupnjem rizičnosti putovanja u izabranu zemlju,

– voditi knjigu žalbe u svakoj svojoj poslovnici sukladno važećim zakonskim propisima.

Turistička agencija isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršavanja usluga koje su prouzročene uslijed više sile ( točka 1. ovih Uvjeta ), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim zakonskim priopisima i međunarodnim konvencijama. U svakom od navedenog slučaja, putnik podmiruje sve dodatne troškove.

8. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan:

– posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, turistička agencija može i to na zahtjev putnika, kada je to moguće, uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju, s time da turistička agencija ne jamči i samo izdavanje vize,

– cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju potrebe, putnik je dužan priložiti liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju turističku agenciju, te se prema putniku obračunavaju otkazni troškovi sukladno točki 6. ovih općih uvjeta,

– poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i onih država kroz koje putnik putuje ili boravi tijekom putovanja, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima, te u cijelosti surađivati s izvršiteljima navedenih usluga i to u dobroj namjeri,

– pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije,

– prilikom polaska na putovanje, turističkom pratitelju ili predstavniku turističke agencije predočiti dokument o plaćenom aranžmanu ( original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana, izletničku karti ili slično ).

U slučaju nepoštivanja bilo koje od navedenih obveza, putnik u cijelosti odgovara turističkoj agenciji za naknadu štete.

9. PRTLJAGA

Ukoliko putnik putuje zrakoplovom, ima pravo na prijevoz prtljage sukladno odredbama zračnog prijevoznika. Troškove viška prtljage plaća putnik sukladno važećim cijenama zračnog prijevoznika. Ukoliko se radi o prijevozu autobusom, putnik ima pravo unijeti u autobus 1 komad prtljage (torbu) čija vrijednost ne prelazi kunsku protuvrijednost od 100 US$, kao i skije ili snowboard. Nije dopušteno u autobus unositi sanjke ili bob. Prijevoznik za izgubljenu ili uništenu prtljagu odgovara do navedenog iznosa, samo u slučaju da je do iste došlo za vrijeme prijevoza. Putnik je dužan voditi računa o svojim osobnim stvarima, koje je kao takve unio u autobus i kod svakog napuštanja autobusa, te iste stvari ponijeti sa sobom. Turistička agencija i prijevoznik ne odgovaraju putniku za gubitak ili oštećenje takvih stvari.

Turistička agencija nije odgovorna za uništenu ni otuđenu prtljagu ili dragocjenosti u smještajnom objektu (putniku se svakako savjetuje najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu, putnik upućuje prijevozniku ili odgovornoj osobi u smještajnom objektu, ovisno o činjenici gdje su oštećenja ili gubitak prtljage nastali.

10. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistička agencija je dužna putniku ponuditi osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od otkaza putovanja, te osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te ga u cijelosti upoznati sa sadržajem i obimom svake od navedenih polica. Turistička agencija je dužna upoznati putnika sa sadržajem važećeg ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju turistička agencija prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza iz paket aranžmana, a koji turistička agencija ima zaključen s Triglav osiguranjem d.d..

11. SMJEŠTAJ U SOBE/APARTMANE

Ako putnik prilikom ugovaranja putovanja, nije ugovorio sobu ili apartman sa posebnim odlikama, obvezuje se prihvatiti bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisan u katalogu putovanja i cjeniku. Ukoliko je to moguće, turistička agencija će pokušati zadovoljiti dodatni zahtjev putnika za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl. ), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

Smještaj u sobe i apartmane je poslije 16:00 sati. Rani smještaj, tzv. rani check-in doplaćuje se sukladno cijeniku hotelijera.

Turističak agencija SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o. ne prodaje i ne nudi smještaj u trokrevetne i četverokrevetne sobe i u hotelima, osim ako to u programu putovanja nije navedeno kao opcija, tj. mogućnost. U programima gdje je opcionalno navedena mogućnost smještaja u trokrevetnoj ili četverokrevetnoj sobi, treći i četvrti krevet su obavezno i uvijek pomoćni ležajevi koji nisu iste kvalitete u usporedbi s ostalim ležajevima i ne pružaju isti komfor. To su najčešće ležajevi na sklapanje i predviđeni su za smještaj djece do 12 godina, nikako odraslih osoba. Agencija ne preporućuje smještaj odraslih osoba u trokrevetnim i četverokrevetnim sobama.

12. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge od strane turističke agencije nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može uložiti pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki prigovor putnika se podnosi zasebno, budući da turistička agencija neće rješavati postupak grupnih prigovora.

Postupak u svezi s prigovorom:

– odmah, na samom mjestu pružanja usluge, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja ili predstavnika turističke agencije, a ukoliko istoga nema, onda se reklamacija predaje izvršitelju usluge. Pri tome je putnik dužan surađivati sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom  turističke agencije, kao i sa samim izvršiteljem usluge i to u dobroj vjeri, a sve sa ciljem otklanjanja uzroka prigovora. Ukoliko putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje u cijelosti odgovara uplaćenoj usluzi, turistička agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju, niti je u obvezi o istoj se očitovati.,

– ukoliko uzrok prigovora ne bi bio otklonjen na mjestu pružanja usluge, putnik se obvezuje zajedno sa turističkim pratiteljem ili predstavnikom turističke agencije ili izvršiteljem usluge o tome sastaviti pismenu potvrdu, te po jedan potpisani primjerak od strane svake osobe, zadržavaju putnik i izvršitelj usluge, a jedan primjerak je za potrebe same turističke agencije,

– najkasnije u roku od 8 dana po povratku sa putovanja, putnik predaje pisani prigovor na adresu turističke agencije. Turistička agencija će uzeti u postupak samo one prigovore koji su potpuno dokumentirani, dostavljeni u ostavljenom roku i potpisani od strane ovlaštenih osoba iz prethodnog stavka ove točke, sa svim eventualno potrebnim prilozima (računi za dodatne troškove i sl.),

– turistička agencija će se pismeno očitovati na tako zaprimljen pismeni prigovor putnika i to u roku od 15 dana, računajući od dana primitka istog. Pri tome će turistička agencija rješavati samo one prigovore, čiji se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge,

– za vrijeme dok se turistička agencija u zadanom roku od 15 dana ne očituje prema putniku, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe u rješavanju nastale situacije, kao što su: arbitraža UHPE ili druge institucije, davanja informacija u medije i slično.

Turistička agencija i putnik su suglasni, da će svaki eventualno nastali spor, pokušati riješiti mirnim putem, dogovorno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu turističke agencije. Mjerodavno prava prilikom rješavanja prigovora je hrvatsko pravo.

13. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Turistička agencija će kao poslovnu tajnu, čuvati sve što je saznala o putniku i bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome neće priopćavati podatke o: njegovoj adresi, mjestu i vremenu putovanja, boravku, uplaćenoj cijeni, kao ni otkrivanja imena njegovih suputnika.

Turistička agencija neće davati osobne podatke putnika bilo kojoj trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja putnika, osim ako je na to obvezan zakonom ili odlukom nadležnog tijela državne vlasti.

14. OSIGURANJE JAMČEVINE

Sukladno odredbama Zakona u pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije, putnici zatečeni na putovanju kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži mogući način kontaktirati osiguravatelja navedenog na ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opći uvjeti putovanja, sastavni su dio ugovora o putovanju koji putnik sklapa sa turističkom agencijom SAMOBORČEK EU GRUPA d.o.o., odnosno agencijom koju je ona ovlastila da prodaje njezine aranžmane. Svaka moguća/predviđena  odstupanja od ovih uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja i dostavljena putniku uz ugovor. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete organizacije putovanja. Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta organizacije putovanja, prestaju vrijediti ” Upute i opći uvjeti putovanja ” ranijih izdanja.

 

U Zagrebu, 01. siječnja 2016.

ŠVICARSKA

16. svibnja 2017.           utorak               Zagreb – Innsbruck – Feldkirch
Polazak iz Zagreba s Autobusnog kolodvora u 6:00, peroni 502-506. Vožnja kroz Sloveniju, Austriju i Italiju prema Innsbrucku. Dolazak u Innsbruck u poslijepodnevnim satima i razgled glavnog grada Tirola: KATEDRALA SV. JAKOVA – HOFBURG – GOLDENES DACHL – KUĆA HELBLING – MARKTPLATZ – RIJEKA INN – GRADSKA VIJEĆNICA – GLAVNI GRADSKI TRG…  Nastavak vožnje do Feldkircha. Smještaj u hotel u okolici. Noćenje.

17. svibnja 2017.           srijeda              Feldkirch – Vaduz – Einsiedeln – Zürich
Doručak. Liechtenstein je mala kneževina između Austrije i Švicarske, površine 160 km2 u kojoj živi oko 37.000 stanovnika. Službeni jezik je njemački, valuta je švicarski franak. Glavni grad Vaduz broji 5.500 stanovnika. Razgled Vaduza: KATEDRALA SV. FLORINA – DVORAC VADUZ – GRADSKA VIJEĆNICA – GLAVNI GRADSKI TRG – LANDTAG (PARLAMENT). Benediktinska opatija Einsiedeln najveće je marijansko hodočasničko svetište u Švicarskoj. Samostan sa crkvom jedan je od najljepših primjera barokne arhitekture. Razgled CRKVE i kapelice u kojoj se nalazi kipić CRNE GOSPE. Po dolasku u Zürich odlazimo u šetnju povijesnim dijelom grada: ŠETNICA UZ RIJEKU LIMMAT – CRKVA FRAUMÜNSTER S ČUVENIM VITRAJIMA MARCA CHAGALLA I ALBERTA GIACOMETTIJA – MÜNSTERBRÜCKE – BIVŠA KATOLIČKA KATEDRALA GROSSMÜNSTER – MÜNSTERGASSE – CABARET VOLTAIRE – RATHAUS (GRADSKA VIJEĆNICA) – CRKVA SV. PETRA S NAJVEĆIM SATOM U EUROPI – BAHNHOFSTRASSE… Smještaj u hotel u okolici Züricha. Večera. Noćenje.

18. svibnja 2017.           četvrtak            Zürich – Luzern – Basel
Doručak. Luzern je jedan od najljepših švicarskih gradova. Razgled: KATEDRALA SV. LEODEGARA – TRGOVI NA DESNOJ OBALI RIJEKE REUSS – TRGOVINA BUCHERER SA ŠVICARSKIM SATOVIMA – GRADSKA VIJEĆNICA – MOSTOVI SPREUERBRÜCKE I KAPELLBRÜCKE – KULTURNO-KONGRESNI CENTAR…  Vožnja do Basela i razgled staroga grada: SPALENTOR – SVEUČILIŠTE – MARKTPLATZ – GRADSKA VIJEĆNICA – MÜNSTER (KATEDRALA) – AUGUSTINERGASSE – MITTLERE RHEINBRÜCKE… Smještaj u hotel u okolici. Večera. Noćenje.

19. svibnja 2017.           petak                Basel – Bern – Lausanne – Ženeva
Doručak. Vožnja do Berna, glavnog grada Švicarske. Šetnja gradom čije će vas kamene kućice, ulice i zdenci vratiti u srednji vijek. Gradom se provlači čak 6 kilometara poznatih arkada “Lauben Arkaden” koji mu daju poseban ugođaj. Razgled grada: BÄRENGRABEN – RATHAUS (GRADSKA VIJEĆNICA) – BUNDESHAUS (PARLAMENT) – ŠVICARSKA NARODNA BANKA… Stari dio grada nalazi se na UNESCO-ovoj listi svjetske baštine. Vožnja do Lausanne. Po dolasku razgled središta grada: KATEDRALA – SVEUČILIŠTE – … Vožnja u pravcu Ženeve. Smještaj u hotel u okolici. Večera. Noćenje.

20. svibnja 2017.           subota              Ženeva – Bergamo
Doručak. Kraća vožnja do Ženeve i posjet drugom najvećem gradu Švicarske i jednom od sjedišta ureda Ujedinjenih Nacija. Prošetat ćemo šetalištem uz jezero do poznate VODENE FONTANE, te upoznati dio gradskog središta (KATEDRALA, GRADSKA VIJEĆNICA, KAZALIŠTE I ZID REFORMACIJE…). Vožnja prema Italiji. Dolazak u hotel u okolici Bergama. Večera. Noćenje.

21. svibnja 2017.           nedjelja             Bergamo – Zagreb
Doručak. Vožnja do Bergama i razgled Città Alta: MLETAČKE ZIDINE – PIAZZA VECCHIA –  KATEDRALA – ZVONIK (CAMPANONE) – PALAZZO NUOVO… Vožnja prema Zagrebu. Dolazak u Zagreb u večernjim satima.

Cijena aranžmana: 3.800 kn po osobi u dvokrevetnoj sobi
Aranžman je kalkuliran na temelju 30 putnika.

Prijave do 1. 3. 2017. uz akontaciju od  minimalno 1.100 kn, ostatak uplate najkasnije do 29. 4. 2017.

Cijena aranžmana uključuje:
–        prijevoz turističkim autobusom prema programu putovanja
–        1 noćenje s doručkom u hotelu 3* u okolici Innsbrucka
–        4 polupansiona u hotelima 3* prema programu
–        turističkog pratitelja
–        jamčevinu za turistički paket aranžman, osiguranje od odgovornosti i troškove organizacije

Cijena aranžmana ne uključuje:
–        doplatu za jednokrevetnu sobu 1.300 kn
–        osiguranje otkaza putovanja (na upit u agenciji)
–        putno zdravstveno osiguranje (preporučujemo zatražiti Europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja kod HZZO-a)
–        osobnu potrošnju
–        uspinjača za Gornji grad u Bergamu (plaćanje na licu mjesta)

PRIJAVE I UPLATE U POSLOVNICI AGENCIJE “SAMOBORČEK”
Autobusni kolodvor Zagreb, Avenija Marina Držića 4, Zagreb
Tel: +385 1 6321 190

Advent u Beču

ADVENT U BEČU

 

Polasci:  

2. prosinca 2017.
9. prosinca 2017.
16. prosinca 2017.
23. prosinca 2017. 

 

Polazak u 4:00 iz Zagreba, Autobusni kolodvor, peroni 502-506. Vožnja kroz Sloveniju i Austriju do Beča, uz kraća zaustavljanja radi odmora.
Po dolasku u Beč, obilazak Ringa i unutrašnje povijesne jezgre: TRG MARIJE TEREZIJE, PARLAMENT, GRADSKA VIJEĆNICA, GRADSKO KAZALIŠTE, GRADSKI VRT, HOFBURG (PREDSJEDNIČKA PALAČA, ZGRADA NACIONALNE KNJIŽNICE I ŠPANJOLSKA ŠKOLA JAHANJA), GRABEN, KATEDRALA, KÄRTNERSTRASSE, ALBERTINA…
Nakon razgleda, odlazak na tradicionalni Božićni sajam ispred Stare gradske vijećnice, te na Trgu Marije Terezije i slobodno vrijeme za osobne programe i kupovinu na mnogobrojnim adventskim štandovima ili u glavnoj trgovačkoj ulici Mariahilferstrasse.
U 18:00 sati povratak prema Zagrebu.
Očekivani dolazak na mjesto polaska u noćnim satima.

CIJENA IZLETA PO OSOBI IZNOSI: 250 KN

Cijena je rađena na bazi minimum 40 osoba

CIJENA UKLJUČUJE
-Prijevoz turističkim autobusom
-Razgled prema programu putovanja
-Turističkog pratitelja tijekom puta
-Troškove organizacije i prodaje aranžmana

CIJENA NE UKLJUČUJE
-Ulaznice za objekte koji se fakultativno posjećuju

UVJETI I NAČINI PLAĆANJA

Prilikom prijave uplaćuje se cjelokupni iznos aranžmana.

Plaćanje je moguće gotovinom, kreditnim karticama ili uplatom na žiro račun.

PUTNO OSIGURANJE

Preporučujemo doplatu paketa putnog osiguranja: putno-zdravstveno osiguranje, osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje privatne odgovornosti, osiguranje prtljage i osiguranje od otkaza putovanja. Osiguranje otkaza putovanja može se zaključiti kod uplate 1. rate (akontacije) za putovanje i samo u paketu sa zdravstvenim osiguranjem, dok se za zdravstveno osiguranje putnik može odlučiti i neposredno pred sam polazak na putovanje.

RUMUNJSKA 7 dana

Subotica – Temišvar – Sibiu – Sigišoara – Brašov – Bran – Peleš – Pelišor – Manastir Sinaia – Bukurešt – Nacionalni park Đerdap (Srbija)

 

21. 5. 2018. pon Zagreb – Subotica – Temišvar (570 km)
Polazak u 5:00 s Autobusnog kolodvora Zagreb, peroni 502-506. Vožnja prema Subotici. Subotica je najsjeverniji grad Srbije i drugo najveće urbano naselje Vojvodine. Proteže se između Dunava i Tise i tradicionalno je bačko središte većinske mađarske zajednice. Za razliku od mnogih europskih gradova, Suboticom ne dominira velebna katedrala ili impozantna crkva nego GRADSKA KUĆA, remek-djelo mađarske secesije podignuto 1912. Okružena bujnim parkom, šarmantnim fontanama i velikim TRGOM SLOBODE, gradska vijećnica sa svojom elegantno ukrašenom fasadom i dekorativnom keramikom, najprepoznatljiviji je simbol Subotice. U neposrednoj blizini nalaze se zgrade NACIONALNOG KAZALIŠTA i neobarokne GRADSKE BIBLIOTEKE te SPOMENIK CARU NENADU JOVANU, povijesnom utemeljitelju Vojvodine. Posjet gradu završava obilaskom drugog najvećeg trga, TRGA SV. TEREZIJE. Na trgu se nalazi barokna KATEDRALA sa zvonicima visokim 64 m, a kraj nje je SPOMENIK ŽRTVAMA FAŠIZMA, najveći spomenik u Subotici. Vožnja prema Temišvaru. Temišvar je najveći grad Banata i smješten je na rijeci Begej. Razgled: RUMUNJSKA SABORNA CRKVA, TRG POBJEDE, ZGRADA OPERE, NACIONALNO KAZALIŠTE, VUČICA KOJA DOJI ROMULA I REMA, STARA GRADSKA VIJEĆNICA, BISTA POSLJEDNJEG DAČKOG KRALJA DECEBALA, TRG JEDINSTVA, RIMOKATOLIČKA KATEDRALA, SABORNA CRKVA SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE, KUŽNI PIL, PARK RUŽA. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

22. 5. 2018. uto Temišvar – Sibiu – Sigišoara – Brašov (490 km)
Doručak. Vožnja prema Sibiu. Sibiu je bio europske prijestolnice kulture 2007. Razgled: PIATA MARE, PIATA MICA – kompleks očuvanih srednjovjekovnih trgova sa gradskom vijećnicom, SREDNJOVJEKOVNE GRADSKE ZIDINE sa obrambenim tornjevima, BISERICA EVANGELICA protestantska katedrala s najvećim orguljama u Rumunjskoj, čuveni PODUL MINCINOSILOR – most laži. Legenda kaže da će svaki lažljivac koji se usudi zakoračiti na most na licu mjesta umrijeti. Vožnja prema Sigišoari. Sigišoara je po mnogima najljepši grad u Transilvaniji. Grad je pod zaštitom UNESCO-a, a osnovali su ga saski rudari u 12. stoljeću pod imenom Schäßburg. Tu je rođen kontroverzni vlaški vladar Vlad Ţepeş poznatiji kao Drakula. Razgled grada: KULA SA SATOM – ulaz u srednjovjekovnu gradsku jezgru u kojoj se nalazi povijesni muzej. DRAKULINA RODNA KUĆA, JELENOVA KUĆA. Tu su još i KULE SREDNJOVJEKOVNIH ZIDINA, nekadašnja sjedišta gradskih cehova: KULA KOVAČA, KULA ČIZMARA, KULA KROJAČA, BISERICA DIN DEAL – tipičan primjer utvrđenih crkvi specifičnih za Transilvaniju. Vožnja prema Brašovu. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

23. 5. 2018. sri Brašov – Bran – Manastir Sinaj – Sinaia (80 km)
Doručak. Brašov je po broju stanovnika sedmi grad u Rumunjskoj i administrativni centar Brašovskog okruga. Okružen je Južnim Karpatima i pripada Transilvaniji. Razgled grada: BISERICA NEAGRA, takozvana “Crna crkva”, najveća gotička crkva između Beča i Istanbula, ULICA SFORII – najuža ulica u gradu, CASA SFATULUI – gradska vijećnica nekadašnjeg Kronstadta. Staro ime za Brašov, Kronstadt je bio naseljen većinom Nijemcima, vrsnim saskim rudarima koji su vadili zlato iz transilvanijskih rudnika. Vožnja do sela Bran u kojem se nalazi legendarni DVORAC GROFA DRAKULE. Razgled poznatog dvorca Bran. Dvorac je sagrađen u 13. stoljeću. Nalazi se na impozantnoj 60 metara visokoj zaravni okruženoj šumom što mu daje posebnu nadnaravnu dimenziju. U povijesti je služio u obrani lokalnog stanovništva od upada Avara. Zaustavljanje u SINAJSKOM MANASTIRU i kraći razgled. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

24. 5. 2018. čet Sinaia – Peleš – Pelišor – Bukurešt (140 km)
Doručak. Vožnja do bajkovitog dvorca Peleš koji je bio REZIDENCIJA RUMUNJSKIH VLADARA. Dvorac Pelišor dio je kompleksa dvorca Peleš. Vožnja do Bukurešta. Razgled Bukurešta otpočinjemo od doslovno najveće zgrade u Bukureštu – Palatul parlament koja je iza Pentagona najveća zgrada na svijetu te istodobno i spomenik egu rumunjskog diktatora Nicolae Ceauşescua – Piața Constituției, trg koji povezuje Parlament sa Bulevardul Unirii, bulevarom jedinstva – najvećim bulevarom u Europi gotovo 3km dugačkoj aveniji. Na drugoj strani avenije ćemo izaći na trg Unirii koji je jedan od najzelenijih trgova Bukurešta. Vidjeti ćemo Palaču pravde, te idemo u stari dio Bukurešta. Slijedi razgled starog djela ( Centru Vechi ) – Manuc Inn – Curtea Veche, ostatci palače u kojoj je vladao poznati tiranin Vlad Tepeš – crkva navještenja svetog Antuna – rumunjski povjesni muzej – prva banka Rumunjske – najstariji pub/restoran u gradu, slavni Caru cu Bere – crkva Stavropoleos – rumunjska nacionalna Banka, te ćemo izaći na najveću i najpoznatiju ulicu u Bukureštu, ulicu pobjede ( Calea Victoriei ). Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

25. 5. 2018. pet Bukurešt (20 km)
Doručak. Razgleda Bukurešta. Nastavljamo s razgledom Bukurešta; idemo putevima revolucije iz 1989: Prvo idemo na trg Univerziteta (Piaţa Universităţii) gdje je počela pobuna protiv diktatora Ceauşescua – tu se nalazi i rumunjsko sveučilište, Nacionalno kazalište te hotel Intercontinental – proći ćemo pokraj vojnog muzeja te idemo na Trg revolucije. Vidjeti ćemo Nacionalni muzej umjetnosti – koncertnu dvoranu Ateneul Român (Ateneum) – spomenik oslobođenja – spomenik Karolu I. – zgrada centralnog komiteta s čijeg je balkona Ceauşescu održao svoj posljednji govor rumunjskom narodu te sa čijeg je krova pobjegao helikopterom kada je započela revolucija. Nakon razgleda preporučamo odlazak u stari grad i uživanje u Bukureštu. Slobodno vrijeme za vlastite sadržaje i kupnju suvenira. Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

26. 5. 2018. sub Bukurešt – Nacionalni park Đerdap (Donji Milanovac) – Srebrno jezero (490 km)
Doručak. Vožnja prema nacionalnom parku Đerdap. Granicu Rumunjske i Srbije prelazimo preko hidroelektrane Đerdap. HE Đerdap najveća je brana na Dunavu. Vožnja kroz nacionalni park Đerdap do Donjeg Milanovca. Zaustavljanje i razgled centra za posjetitelje. Nastavak vožnje do hotela. Smještaj u hotel. Večera. Noćenje.

27. 5. 2018. ned Srebrno jezero – Zagreb (500 km)
Doručak. Vožnja prema Zagrebu. Dolazak u Zagreb očekuje se u večernjim satima.

 

Cijena aranžmana:   3.300 kn po osobi u dvokrevetnoj sobi

 Aranžman je kalkuliran na temelju 30 putnika.

Prijave do 15. 2. 2018. uz akontaciju od minimalno 1.000 kn, ostatak uplate najkasnije do 30. 4. 2018.

 

Cijena aranžmana uključuje:

  • prijevoz turističkim autobusom prema programu putovanja
  • 6 polupansiona u hotelima 3* prema programu putovanja
  • voditelja putovanja
  • jamčevinu za turistički paket-aranžman, osiguranje od odgovornosti i troškove organizacije
  • četiri ulaznice prema programu (dvorac Bran – Drakulin dvorac, dvorac Peleš, dvorac Pelišor i manastir Sinaia)

 

Cijena aranžmana ne uključuje:

  • doplatu za jednokrevetnu sobu 1.000 kn
  • osiguranje otkaza putovanja (na upit u agenciji)
  • putno zdravstveno osiguranje (preporučujemo zatražiti Europsku iskaznicu zdravstvenog osiguranja kod HZZO-a)
  • osobnu potrošnju

 

Predviđeni hoteli:
Temišvar, Hotel Aurelia 3*
Brašov, Hotel Apollonia 3*
Sinaia, Hotel Carpathia 4*
Bukurešt, Hotel West Plaza 3*
Veliko Gradište, Hotel Danubia Park 3*

VENECIJA

VENECIJA
OTOCI LAGUNE
DESIGNER OUTLET NOVENTA
24. – 25. 03. 2018.

1.dan (SUBOTA 24.03.2018.)                                                                                                                              VENECIJA
Polazak autobusom iz Zagreba s Autobusnog kolodvora (peroni 502-506) u 06.00 sati. Vožnja prema Karlovcu (moguć polazak s benzinske postaje Ka Petrol u 06.30 sati) te kroz Gorski kotar do Rijeke. Polazak iz Rijeke sa sjevernog stajališta Vrata Jadrana u 08.oo sati. Vožnja kroz Sloveniju i Italiju do Punte Sabbioni. Slijedi vožnja brodom (vaporettom) do Venecije. Razgled gradskih znamenitosti u pratnji našeg vodiča: DALMATINSKA OBALA – MOST UZDISAJA – DUŽDEVA PALAČA – TRG I BAZILIKA SV. MARKA – MOST RIALTO – KANAL GRANDE… Slobodno vrijeme. U večernjim satima prema dogovoru povratak vaporettom na P. Sabbioni te odlazak autobusom do hotela. Smještaj, noćenje.

2.dan (NEDJELJA 25.03.2018.)                                           OTOCI LAGUNE I DESIGNER OUTLET NOVENTA
Doručak. Odlazak autobusom do Punte Sabbioni. Slijedi izlet brodom po otocima lagune Muranu i Buranu. Na Muranu se nalaze male manufakture stakla u kojima se uz prezentaciju demonstriraju vještine izrade raznih predmeta od stakla poput čaša, lustera i sl. (ULAZ I DEMONSTRACIJA SU BESPLATNI). Slobodno vrijeme za šetnju otokom i mogućnost kupovine Murano stakla. Slijedi odlazak brodom na otok Burano, poznat po malim ribarskim kućama sa koloritnim fasadama te proizvodnji čipke. Šetnja uz razgled te slobodno vrijeme za ručak. Povratak brodom na P. Sabbioni te odlazak autobusom do NOVENTA DI PIAVE DESIGNER OUTLETA. Slobodno vrijeme prema dogovoru za shopping ( Prada, Gucci, Armani, Burberry, Baldinini, Alberta Ferretti i brojni drugi dizajnerski dućani). Povratak prema Hrvatskoj i dolazak u Zagreb u kasnim večernjim satima.

 

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI:   500 kn
Cijena je rađena na bazi 40 putnika.

CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
Prijevoz turističkim autobusom prema programu putovanja
– 1 noćenje s doručkom u hotelu 3* (u 1/2 sobi)
– Turističkog pratitelja tijekom izvođenja programa
– Troškove organizacije

OBAVEZNE DOPLATE:
– Boravišna pristojba: 2 EUR
– Prijevoz brodom (vaporettom) za dva dana: 33 EUR
1.dan: PUNTA SABBIONI-VENECIJA-PUNTA SABBIONI                                                                                                   
2.dan: PUNTA SABBIONI-OTOCI MURANO I BURANO-PUNTA SABBIONI

PRAZNICI U RIMU

ČETVRTAK, 21.06.2018.
Polazak sa Autobusnog kolodvora Zagreb u 22:30 sati. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Italiju.

PETAK, 22.06.2018.
Predviđeni dolazak u Rim u prijepodnevnim satima. Ulazak autobusom na veliki podzemni terminal Gianicolo u neposrednoj blizini Trga sv Petra u Vatikanu. Terminal je izgrađen za Jubilej 2000-te godine i ima veliki self-service restoran i WC. Slijedi razgled Vatikana: TRG I BAZILIKA SV. PETRA – SIKSTINSKA KAPELA (izvana) – ANĐEOSKA TVRĐAVA. Slobodno vrijeme za vlastite programe: mogućnost uspona liftom ili pješice na kupolu bazilike sv. Petra (ulaznica se kupuje na kasi), mogućnost posjete Vatikanskim muzejima sa jednom od najvećih i najvrijednijih svjetskih zbirki te neprocjenjivim Michelangelovim freskama u Sikstinskoj kapeli. Večer je najbolje dočekati i provesti u živopisnoj četvrti Trastevere sa brojnim tavernama, osterijama i barovima. U večernjim satima odlazak autobusom u okolicu Rima i smještaj u hotel. Noćenje.

SUBOTA, 23.06.2018.
Doručak. Odlazak autobusom u centar Rima i nastavak razgleda: BAZILIKA SV IVANA U LATERANU – SVETE STUBE – BAZILIKA SV. MARIJE VELIKE – SV. PETAR U OKOVIMA u kojoj je Michelangelov Mojsije – KOLOSEUM I RIMSKI FORUM – KAPITOLIJ – TRG VENECIJE – OLTAR DOMOVINE (Vittoriano). Slobodno vrijeme za vlastite programe. Mogućnost posjete Koloseumu (zbirna ulaznica uključuje Koloseum, Palatin i Rimski forum). U večernjim satima slijedi panoramski razgled Rima iz autobusa „Roma by night“: TRG VENECIJE – KVIRINALSKA PALAČA – TRG REPUBLIKE – DIOKLECIJANOVE TERME  – VIA VENETO, ulica koju je proslavio Fellinijev film „La dolce vita“. Povratak u hotel. Noćenje.

NEDJELJA, 24.06.2018.
Doručak. Odlazak autobusom u centar Rima i nastavak razgleda: AUGUSTOV HRAM – HRVATSKI DOM SV. JERONIMA – PANTHEON – SANTA MARIA SOPRA MINERVA – TRG NAVONA – CAMPO DEI FIORI. Slobodno vrijeme za ručak i odmor. Nastavak razgleda: GESU – FONTANA DI TREVI – ŠPANJOLSKI TRG – VIA DEI  CONDOTTI – VIA DEL CORSO, glavna trgovačka ulica. Slobodno vrijeme. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.

PONEDJELJAK, 25.06.2018.
Doručak. Povratak prema Hrvatskoj. Zaustavljanje u OUTLET VILLAGEU CASTEL GUELFO kod Bologne. Slobodno vrijeme prema dogovoru za ručak i shopping poznatih talijanskih i svjetskih marki. Nastavak puta i predviđeni dolazak u Zagreb u večernjim satima. 

 

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI:  1.720 kn

 + obavezna doplata za takse (hotel, ulaz autobusa u centar Rima): 15 eur

Cijena je rađena na osnovi 45 putnika.

Mogućnost plaćanja kreditnim i debitnim karticama u 3 – 12 rata.

 

CIJENA ARANŽMANA UKLJUČUJE:
– prijevoz autobusom visoke turističke klase
– 3 noćenja sa doručkom u dvokrevetnoj sobi u hotelu 3*** u okolici Rima
– razglede prema programu
– voditelja putovanja
– osiguranje odgovornosti i jamčevine turističkih paket aranžmana
– troškove organizacije

 CIJENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
– smještaj u jednokrevetnoj i/ili trokrevetnoj sobi (na upit)
– policu putnog osiguranja (na upit)
– ulaznice za muzeje i sl. (preporučamo prethodnu konzultaciju sa agencijom)

ADVENT U BEČU + Designer outlet Parndorf

 

TERMINI: 08.12. – 09.12. 2018.  i  15.12. – 16.12. 2018.

SUBOTA
Polazak sa Autobusnog kolodvora Zagreb u 7:30. Vožnja kroz Sloveniju i Austriju prema Gradišću. Dolazak u DESIGNER OUTLET PANDORF. Slobodno vrijeme za shopping prema dogovoru s vodičem. U ponudi outleta su brojne svjetske modne i sportske marke: Adidas, Puma, Coverse, Armani, Baldinini, Birkenstock, Burberry, Calvin Klein, G-Star, Boss, Jimmy Choo, Michael Kors i dr. Smještaj u hotel na području Gradišća. Noćenje.

NEDJELJA
Doručak. Odlazak autobusom u Beč. Prvo slijedi odlazak do dvorca Schönbrunn, ljetne rezidencije carice Marije Terezije. Razgled dvorca izvana i šetnja velikim i lijepo uređenim perivojem iza dvorca, te nezaobilazno uživanje na adventskim štandovima ispred dvorca. Slijedi panoramska vožnja i razgled Beča iz autobusa i pješice: DVORAC BELVEDERE, KARLSPLATZ, SECESIJA, MARIA TERESA PLATZ, RING, PARLAMENT, OPERA, BURGTHEATER, NEUES RATHAUS, HOFBURG, HOTEL SACHER, KÄRTNERSTRASSE, STEPHANSPLATZ. Slobodno vrijeme za šetnju trgovima i ulicama sa adventskim sajmovima, mogućnost posjete nekom od brojnih muzeja i dr. Polazak iz Beča u dogovoru s vodičem. Povratak u Zagreb do ponoći.

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI: 650 kn
Cijena je formirana na osnovi 40 putnika.

 

CIJENA ARANŽMANA PO OSOBI UKLJUČUJE:
– prijevoz autobusom visoke turističke klase
– 1 noćenje sa doručkom u hotelu
– razglede prema programu
– voditelja putovanja
– osiguranje odgovornosti i jamčevine turističkih paket aranžmana
– troškove organizacije

DOPLATA ZA JEDNOKREVETNU SOBU: 100 kn

Page 1 of 2
12